2016-09-12

Komm. från oss

Kommentar: Klimatsatsningar att vänta – men inte runt hörnet

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen ett antal klimatsatsningar – men några betydande satsningar på  förnybar energi går inte att finna. Genom att satsa 12,9 miljarder kronor för åren 2017-2020 sägs Sverige behålla och stärka sin position som föregångsland inom klimatområdet. Pengarna ska fördelas över fyra områden: omställningen till förnybar energi, lokal klimatomställning, fossilfria resor och internationella klimatinvesteringar.

Vi på Svensk Vindenergi ser inte den föreslagna budgeten som särskilt gynnsam för vindkraftsbranschen. Satsningarna räcker inte till för att förverkliga den blocköverskridande energiöverenskommelsens vision som säger att Sveriges elproduktion år 2040 ska bestå av 100 procent förnybar el.

De investeringar i förnybar energi som regeringen föreslår i propositionen, kommer framför allt att handla om en ökad satsning på forskning inom energiområdet, för vilket det avsatts 620 miljoner kronor under åren 2017-2020. Propositionen innehåller också ett införande av omsättningsgräns för mervärdesskatt. Det innebär att regeringen vill minska administrationen för företag och organisationer med liten omsättning av förnybar energi, främst solenergi, genom att göra det frivilligt att momsregistrera sig om man har en liten årlig försäljning. Detta är förstås bra.

Det är också bra att regeringen inför en utsläppsbroms för att köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU. Avsikten är att satsa 300 miljoner kronor varje år på utsläppsbromsen 2018-2040. Insatsen innebär en marginell minskning av den mängden koldioxid som får släppas ut inom EU:s system för utsläppsrätter, EU ETS.

De satsningar regeringen vill genomföra underlättar dock inte utbyggnad av förnybar elproduktion i någon stor omfattning. Dessutom är investeringshorisonten för lång, större delen av satsningarna kommer att realiseras först efter nästa val. Den globala uppvärmningen kräver snabba och verkningsfulla åtgärder. Att skjuta begränsade satsningar på framtiden stärker inte Sverige som föregångsland inom förnybar energi.

Vindkraftsbranschen brottas i dagsläget med lönsamhetsproblem, vilket till stor del beror på det överskott av elcertifikat som råder på marknaden. För att återfå investerarnas förtroende för vindkraftsbranschen krävs krafttag. Här kan du läsa vilka åtgärder vi på Svensk Vindenergi anser nödvändiga för att åtgärda problemet.

Vindkraften har en viktig roll att spela i den omställning som nu är påbörjad och som ligger framför oss. Sverige har bland Europas bästa förutsättningar för en storskalig vindkraftsutbyggnad. Vi har tillgång till stora landområden med mycket goda vindförhållanden. Vindkraften behövs för att bromsa klimatförändringarna, nationellt och globalt. Genom att öka elexporten hjälper vi andra länder i Europa, där kol och gaseldade kraftverk fortfarande nyttjas, att minska sina koldioxidutsläpp. Utbyggnad av förnybar elproduktion bidrar både till försörjningstryggheten och till sänkta elpriser. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den en av de billigaste elproduktionsteknikerna som finns att tillgå, samtidigt som den renderar ökad tillväxt och bidrar till nya jobb.

Här kan du läsa mer om den föreslagna investeringsbudgeten för klimat- och miljöområdet