Svensk Vindenergi / Kommentar: Inaktuella uppgifter om vindkraft i Energimyndighetens långsiktsprognos

Kommentar: Inaktuella uppgifter om vindkraft i Energimyndighetens långsiktsprognos

2021-03-18 släpptes Energimyndighetens rapport ”Långsiktiga scenarier över energisystemet” som beskriver hur Sveriges energisystem kan se ut 2050.

Svensk Vindenergi har gått igenom rapporten och konstaterar att Energimyndigheten dels använder inaktuella uppgifter om vindkraftens prestanda, dels bedömer att vindkraften kommer att bli dyrare med tiden. I branschen ser vi att teknikutvecklingen och kostnadsreduktionen kommer att fortsätta. En försiktig bedömning är att produktionskostnaden minskar med 25% mellan åren 2015 och 2025.

Energimyndigheten spår att elanvändningen ökar till 225 TWh år 2050 – men scenarierna täcker bara delvis in LKAB:s och H2GS:s förväntade elbehov på 55 respektive 12 TWh. Vi bedömer att Energimyndigheten underskattar elektrifieringens betydelse för klimatomställningen och konkurrenskraften. I en debattartikel i DN har Svensk Vindenergi, Vätgas Sverige, Svensk Solenergi och Power Circle fört fram att elanvändningen skulle kunna öka till 500 TWh år 2050.

Vi ser känslighetsfallet ”Elektrifiering med lägre produktionskostnader för vindkraft” som det mest realistiska. Där är produktionskostnaderna för landbaserad vindkraft 15 procent lägre och för havsbaserad vindkraft är 40 procent lägre år 2040 än i övriga scenarier.

För framtiden skulle vi gärna se att Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät samordnade sina prognosarbeten och, förstås, att de stämmer av vindkraftsuppgifterna med branschen.

Svensk Vindenergis detaljerade synpunkter på några av Energimyndighetens uppgifter;

 • Energimyndigheten: År 2025 kommer det att finnas 40 TWh vindkraft.
   • Svensk Vindenergis prognos (som historiskt haft mycket god träffsäkerhet) säger 45,3 TWh vindkraft år 2024.
 • Energimyndigheten: Antagandena baseras på underlag från år 2016 som genomgått mindre uppdatering 2018.
   • Vindkraften har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, snabbt. När teknik- och kostnadsutvecklingen för det snabbast växande kraftslaget underskattas följer felaktiga slutsatser.
   • I nedanstående tabell visas utfall för ”typverk” för 2010, 2015 och 2020 samt vad vi vet om de landbaserade vindkraftverk som kommer att vara aktuella 2025 respektive 2030.
   • ”Typverk” 2015 jämfört med ”typverk” 2025; tredubblad svepyta, dubblad produktion, sänkt produktionskostnad.
   • Förra året tecknades PPA för svensk landbaserad vindkraft på nivåer under 30 öre/kWh. Det ger en indikation på den nya landbaserade vindkraftens produktionskostnad.
2010 2015 2020 2025 2030
Effekt (MW) per turbin 2,00 3,00 4,20 6,50 8,00
Kapacitetsfaktor 25% 26% 37% 40% 45%
Produktion (MWh) per vkv 4 380 6 833 13 613 22 776 31 536
Totalhöjd (m) 130 150 200 240 260
Rotordiameter (m) 80 100 140 170 200
Tornhöjd (m) 90 100 130 155 160
 • Energimyndigheten: Modellen tar viss hänsyn till att intjäningsförmågan försämras när andelen vindkraft i systemet ökar.
   • Dagens investeringsbeslut baseras på ett PPA eller annan prissäkring som eliminerar/minskar vindkraftsägarens prisrisk.
 • Energimyndigheten: 25 års livslängd och 6% kalkylränta
   • Idag är det 30 år som gäller = 20% längre livslängd/avskrivningstid.

 

_____________


För frågor, kontakta

Tomas Hallberg, projektledare, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org