Svensk Vindenergi / Kommentar om regeringens tilläggsdirektiv till Incitamentsutredningen

Kommentar om regeringens tilläggsdirektiv till Incitamentsutredningen

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen ”Stärkta incitament för utbyggd vindkraft” som innebär att utredaren endast kan föreslå kommunala incitament som finansieras av verksamhetsutövarna. Svensk Vindenergis grundsyn är att det behövs ett teknikneutralt incitament för kommuner att medverka till elektrifieringen, samt att utredningen bör ta hänsyn till att bevara äganderätten och konkurrenskraftig elproduktion.

Svensk Vindenergi hade velat se ett tilläggsdirektiv som tydliggör utmaningen Sverige står inför: att möta en fördubblad elanvändning de kommande 20 åren för att klara klimatomställningen, stärka industrins konkurrenskraft och möta det osäkra omvärldsläget. Vi förutsätter att utredaren av utgår från dessa omvärldsfaktorer. Detta är något som vi har kommunicerat tidigare.

Kommunernas roll är central för att förverkliga utbyggnaden av elproduktion. Det är viktigt att komma ihåg att utbyggnaden av elproduktion handlar om att nå Sveriges klimatmål är en angelägenhet för hela Sverige. Därför är det statliga incitamentet till kommunerna den viktigaste delen i utredningen. Om en verksamhetsutövare måste betala ersättning till kommunen för att de ska tillstyrka verksamheten kommer det att kräva att utredningen gör omfattande utredningar av både ekonomiska och rättsliga konsekvenser. Energimyndigheten och Naturvårdsverket skriver i Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk: ”att göra kommunens tillstyrkande beroende av att en ersättning strider mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet”.

Vindkraft på land etableras oftast i produktionsskog. Genom att etablera vindkraft ökar markägaren värdet på sin mark. Det skapar nya intäkter som underlättar i den vidare driften och utvecklingen av verksamheten. Statsministern underströk i sin regeringsförklaring att skyddet för äganderätten ska stärkas. Svensk Vindenergi förutsätter att det även gäller rätten för de ägare som vill etablera samhällsviktig elproduktion på sin mark. Utredningen måste noggrant utreda vilka inskränkningar i äganderätten som tilläggsdirektivet innebär för skogsbolag, skogsägare och jordbrukare som vill etablera elproduktion på sin mark.

Statsministern betonade även elektrifieringens betydelse för svensk konkurrenskraft i regeringsförklaring. Detta håller Svensk Vindenergi med om. Det är ett perspektiv som utredararen av Incitamentsutredningen behöver ta stor hänsyn till i och med den nya begräsningen i uppdraget. Den svenska industrins klimat- och energiomställning drivs av el med låg produktionskostnad. Därför bör alla åtgärder som fördyrar undvikas. Om en verksamhetsutövare tvingas betala ersättning till kommunen blir den nya elproduktionen dyrare och den nödvändiga omställningen försenas.

Fördjupning

Viktigt att regeringen levererar på löftet om teknikneutralitet och lika spelregler (pressmeddelande 17 oktober 2022)

Kommentar till regeringens vindkraftspaket (nyhet 11 april 2022)

Regeringens pressmeddelande om tilläggsdirektivet (25 november 2022)

Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft, Dir. 2022:135

Energimyndighetens vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk

Kontaktperson

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53