2014-03-24

Komm. från oss

Kommentar: SVT-reporter fortsätter med osakliga reportage om vindkraft

Angående reportaget ”Vindkraft kan påverka klimatet” som sändes i SVT Mittnytt, 2014-04-21

I fredags sändes ännu ett reportage om vindkraften som vi anser strider mot SVT:s riktlinjer om saklighet och opartiskhet. Svensk Vindenergi har informerat samma reporter och ansvarig utgivare om felaktigheter i tidigare reportage. Nedan har vi utvecklat vad vi anser vara felaktigt eller missvisande i detta reportage.
__

I inslaget: ”David Keith pekar på olika problem som kan uppstå i förlängningen om vindparkerna inte ger den effekt man förväntat sig. Förutom rent ekonomiska aspekter innebär sämre effekt att det krävs fler verk vilket enligt David Keith kan påverka klimatet globalt.”

Att mycket stora vindkraftsparker kan ge upphov till ändrat lokalt klimat finns det vetenskapligt stöd för. Däremot finns det ett mycket lågt vetenskapligt stöd för teorin om att storskalig vindkraftsutbyggnad kan ge upphov till global klimatpåverkan. Den senaste studien inom området publicerades i Nature Climate Change 2012 och visade att endast om vindkraft i storleksordningen hela världens elanvändning installeras och att den görs i enorma kluster, kan skillnader i temperatur och nederbörd förekomma även på platser långtifrån vindkraftsparkerna. Skulle produktionen göras mer utspridd är studiens slutsatser dock att den globala påverkan blir försumbart liten. Detta resultat är i linje med David Keiths senaste studie om vindkraftens klimatpåverkan från 2004 som utgår ifrån en global vindkraftsutbyggnad om motsvarande en tiondel av världens elanvändning och konstaterar att en sådan utbyggnad inte kan utesluta förändringar på såväl regional som global nivå. Dessa effekter anses emellertid vara försumbara med hänsyn till naturliga variationer och negligerbara med hänsyn till den globala medeltemperaturen. Istället konkluderas att en sådan vindkraftsutbyggnad istället skulle ge enorma fördelar utifrån ett klimatperspektiv med hänsyn till minskade koldioxidutsläpp.

Att vinkla reportaget mot att vindkraftsutbyggnaden kan leda till global klimatpåverkan är vilseledande av tre skäl: För det första är det inte aktuellt att vindkraften ska stå för hela världens elförsörjning. För det andra, även om så skulle vara fallet finns det inget som tyder på att en sådan enorm vindkraftsutbyggnad skulle koncentreras till ett fåtal ”monsterparker” och för det tredje måste man alltid se till alternativen. Vad hade motsvarande klimatpåverkan blivit från andra kraftslag? Att ensidigt lyfta fram en eventuell klimateffekt vid orealistiska vindkraftsantaganden som bygger på tunt vetenskapligt underlag utan att samtidigt belysa vindkraftens enorma fördelar ur ett klimatperspektiv är att förvilla tittaren.

Det är riktigt att energiförluster inom stora vindkraftparker är större än man tidigare trott liksom vetskapen om att stora vindkraftsparker kan påverka energin i närliggande parker. Därför pågår mycket forskning inom området, bland annat vid Uppsala universitet och KTH. Sådan forskning resulterar i att framtida vindkraftsparker designas på ett annorlunda sätt för att optimera energiproduktionen. Tack vare teknikutvecklingen går den generella trenden snarare åt helt motsatt håll än vad som beskrivs i reportaget: det vill säga det behövs allt färre antal vindkraftverk för att uppnå samma energiproduktion. Det är därför till exempel vi i Sverige endast skulle behöva ytterligare 1 000 vindkraftverk (jämfört med dagens 2 700) för att uppnå en fördubblad produktion.

I inslaget: ”Eftersom länsstyrelserna är självständiga i sitt beslutsfattande kan det rent teoretiskt utfärdas tillstånd för hur många vindkraftverk som helst inom ramarna för det regelverk som finns.

Oavsett ur många tillstånd länsstyrelserna utfärdar saknar det helt betydelse för hur många vindkraftverk som i slutänden byggs eftersom det i först hand styrs av ekonomiska och fysiska begränsningar (elnät).

Fredrik Israelsson avslutar sitt reportage med att fråga en handläggare på länsstyrelsen om vindkraftens påstådda globala klimatpåverkan kommer påverka hans bedömning av framtida vindkraftsärenden. Detta trots att handläggarens uppgift är att handlägga enskilda ärenden på lokal nivå med hänsyn till den lokal miljöpåverkan.

Mattias Wondollek

Svensk Vindenergi