Svensk Vindenergi / Kommentar till debatt om slopad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft, 1 juli

Kommentar till debatt om slopad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft, 1 juli

Energimyndigheten bedömer att det kommer att behövas 100 TWh vindkraft för att nå Sveriges mål om ett 100% förnybart elsystem år 2040. För att säkerställa ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är det gynnsamt att en del av vindkraften byggs till havs. Motiveringen är förutom kostnadseffektiviteten att det är storskaligt, beprövat, klimatsmart och tillgängligt inom rimlig tid för att hindra klimatuppvärmning. Om Sverige kan hålla utbyggnadstakten av vindkraft, kan det minska utsläppen med motsvarande 50 procent av Sveriges utsläpp 2030 – oavsett om elen exporteras eller nyttjas för elektrifiering här hemma.

I Sverige är tiden inne för att planera framtidens elproduktion, -distribution (elnät) och -användning, i linje med Sveriges långsiktiga mål och utfästelser, och därmed skapa förutsättningarna för den elmarknad och det elpris som önskas för framtiden. Vi stödjer regeringens målsättning att genomföra tidigare utlovade beslut. Långsiktighet är trovärdigt.

Den senaste tidens stormiga energidebatt visar att elpriset är en utmaning för alla elproducenter, oavsett kraftslag. Det är självklart viktigt att ta elproducenternas situation på allvar för att säkerställa ett välfungerande elsystem. Det gör man bäst med långsiktiga beslut som ligger fast. Politiken bör inte hemfalla till att fatta beslut som har långsiktiga effekter på elsystemet, baserat på temporärt låga elpriser.

Energiöverenskommelsen från 2016, som föregicks av ett grundligt arbete och fick brett politiskt stöd, innehöll delar för nästan alla kraftslag. Vattenkraften fick sänkt fastighetsskatt. Kärnkraften fick borttagen effektskatt. Ny förnybar elproduktion fick utökning och förlängning av elcertifikatsystemet med 18 TWh till år 2030. Allt detta har genomförts. Energiöverenskommelsen innehöll därutöver två delar som ännu inte genomförts: Stängning av elcertifikatsystemet i balans och slopande av anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft.

I debatten kan man inte bortse från faktumet att elnätet inte har förnyats i den takt som behövs och att kostnaden för elnät redan idag är betungande för konsumenten. Större delen av Sveriges elnät byggdes 1950 till 1980. Fram till år 2040 måste allt bytas ut eller moderniseras. Svenska kraftnäts låga investeringstakt har gjort att vi närmar oss en ”järnvägssituation” där åratal av eftersatt underhåll och moderniseringar måste hämtas in under förhållandevis kort tid. Det har saknats incitament för långsiktighet i planeringen och utbyggnaden av elnätet och marknadsmodeller som gynnar framsynthet.

Sverige är inte en isolerad ö. I framtagandet av energiöverenskommelsen betonades ”likvärdiga villkor” med andra länder runt Östersjön. Sverige har ett unikt decentraliserat system för vindkraftutveckling där utvecklaren står för hela kostnaden och risken. I andra länder står staten för stora delar av planering, kostnader och risk och grannländerna satsar hårt på havsbaserat då de har behov av förnybar el. Utlovat beslut om slopande är ett sätt att aktivt förvalta möjligheterna och konkurrenskraften som havsbaserad vindkraft ger Sverige i stället för att låta grannländer diktera villkoren. God tillgång på förnybar el ger även förutsättningar för industrin att utvecklas och många havsbaserade projekt planeras redan från början tillsammans med närliggande industrier.

Utformningen av slopad anslutningskostnad kommer att avgöra hur mycket kapacitet som ansluts, till vilken samhällskostnad och när. Kritiker är rädda för att anslutning av stora kvantiteter havsbaserat kommer att påverka elpriset, men bortser från att tidpunkten för införandet av slopad anslutningskostnad är avgörande. Om beslutet fattas denna sommar som planerat, kommer anslutning inte att ske än på många år. Detta är viktigt att ha med sig i kommande diskussioner.

___________

Kontakt
Beatrice Teurneau, ansvarig offshore-vindkraft, Svensk Vindenergi
Tel: 070-397 28 99
E-post: beatrice.teurneau@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org
___________