2017-02-10

Komm. från oss

Kommentar till ledare i SMP "Vindkraft utan bärkraft"

I Smålandspostens ledare 2017-02-07 skriver Jacob Sidenvall att krisläget på elcertifikatmarknaden beror på att man har investerat i olönsamma energislag och att marknaden kräver mer och mer skattepengar. Vi delar inte den uppfattningen.

Med dagens låga elpris kan ingen ny elproduktion byggas utan stöd. Prisfallet på el kan till största delen tillskrivas prisutvecklingen för fossila bränslen och det mycket låga priset på utsläppsrätter. Om den fossilbaserade elproduktionen betalade sina samhällsekonomiska kostnader så skulle det medverka till ett mer rättvisande elpris. Fram till dess behövs ett stöd till förnybar elproduktion.

Elcertifikatmarknaden liknar inte vanliga marknader. Politiker och myndigheter styr marknaden genom att bestämma efterfrågan på elcertifikat. I teorin ska certifikaten utgöra skillnaden mellan elpriset och produktionskostnaden. Så har det inte fungerat i praktiken. Utbudet har ständigt överstigit efterfrågan, främst beroende på felprognosticerad elanvändning.

För att elcertifikatsystemet ska fungera måste det uppfylla de politiskt beslutade målen, vara kostnadseffektivt för elkonsumenterna och ge rimlig lönsamhet för producenter och investerare. Så här långt har systemet levererat utbyggnad enligt politisk målsättning till mycket låg kostnad men fullkomligt misslyckats i att generera lönsamhet till producenterna.

Ett grundläggande problem är att elcertifikatsystemet saknar förmåga att hantera vindkraftens snabba teknikutveckling. När systemet infördes  väntades kostnaderna öka efterhand som de bästa vindlägena utnyttjats. Så blev det inte. Teknikutvecklingen har lett till att produktionskostnaden för vindkraft nästan halverats på bara några år. Nu bestäms ersättningsnivån i elcertifikatsystemet av produktionskostnaden för de senaste projekten, vilket drabbar de som investerade tidigt särskilt hårt. Svensk Vindenergi har under längre tid föreslagit att nya investeringar ska få en lägre ersättning än äldre och så småningom ingen ersättning alls utöver elpriset.

Investerare i svensk förnybar el har tappat förtroendet för politikernas och myndigheternas förmåga att sköta dagens elcertifikatsystem. Om investerarna ska lockas tillbaka måste förtroendet för elcertifikatsystemet återskapas genom reformer som både hanterar teknikutvecklingen och håller överskottet på elcertifikat i schack.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi