2016-10-14

Komm. från oss

Kommentar: NVE:s underlag om elcertifikat efter 2020

NVE (Norges vassdrags- og energidirekorat) har lämnat ett underlag om elcertifikatsystemets utformning efter 2020 som berör relevanta problemområden. Vi välkomnar att vikten av kontrollstationer och ett fortsatt samarbete mellan länderna påtalas även för tiden efter 2020. Det är också bra att man lyfter behovet av stoppmekanismer vid 2030 och att dessa bestäms tidigt. Efter genomläsning av rapporten från NVE finns det dock ett par frågor att lyfta.

För det första finner vi det märkligt att man anser utbyggnad över 28,4 TWh ska finansieras av svenska elanvändare inom ramen för det nya målet till 2030. Det nya svenska målet om 18 TWh reducerar de negativa konsekvenserna av en överutbyggnad kring 2020, men konsekvenserna elimineras inte. Det är inte rimligt att Sverige ska stå för hela notan för överutbyggnad, sett till det gemensamma målet i avtalet med tillhörande finansieringsåtaganden. Som lyfts i rapporten, är det dessutom mer press på norska aktörer att realisera projekt innan slutet av 2021.

Utöver frågan om notan behöver man även säkerställa att det finns en efterfrågan för den överskjutande produktionen och att de infaller samtidigt – annars riskeras ett nytt överskott byggas upp.

För det andra verkar NVE inte anse att den prispress som drabbat tidiga investeringar på grund av teknikutvecklingen är särskilt allvarlig. Teknikutveckling är i sig är positivt och marknadsaktörerna ska kunna hantera en viss risk, däremot är det helt orimligt att se en sådan ”teknikrisk” som en naturlig del av systemet som producenterna måste hantera helt själva. Sett till de enorma förluster som uppstått för företagen till följd av teknikutvecklingen är det anmärkningsvärt att NVE tycker att systemet fungerar väl och inte behöver justeras för att hantera detta. Vi är övertygade om att investerarna aldrig kommer att investera i ett system som inte hanterar dessa risker.

För det tredje påpekas behovet av en stoppregel till 2030. Det är mycket positivt att man vill hantera risken för överutbyggnad, och att man vill göra det i god tid. Dock räcker det inte med en tidsrelaterad stoppregel som man vill införa innan 2020. Historiken och dagsläget visar att det behövs något mer som en målrelaterad stoppregel d.v.s. ett stopp när de 18 TWh är byggda oavsett om det är 2030 eller tidigare. De gemensamma rekommendationerna öppnar upp för att ersätta eller komplettera en tidsrelaterad stoppregel och vi ser fram emot vidare arbete med detta.

Sammantaget är det tydligt att en del arbete kvarstår att göra kring systemet. Med detta sagt ser vi fram emot EM:s rapport nästa vecka, då utöver Kontrollstation 2017 även en kvotkurva för 18 TWh till 2030 ska presenteras.