Svensk Vindenergi / Vindkraft och fastighetsvärde

Vindkraft och fastighetsvärde

I Sverige, och Finland, byggs vindkraftverk långt från centralorterna i områden där värdet på mark och bostäder i princip är lägre än nära kommunkärnan.

I mars 2022 publicerades en finsk studie som visar att vindkraftsparker inte har någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering, men tar även in andra variabler, t.ex. avstånd till samhällsservice. Slutsatsen är att andra faktorer påverkar fastighetspriset betydligt mer än vad utbyggnad av vindkraft.

Hösten 2021 publicerade Vindval, Naturvårdverkets kunskapsprogram, syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” där det framgår att den internationella forskningen visar olika resultat för huruvida vindkraftsutbyggnad medför minskade fastighetsvärden.

  • Det är möjligt att vindkraftsmotstånd i sig skapar en negativ inställning som påverkar marknadspriserna – och att sänkta fastighetspriser då blir en självuppfyllande profetia.
  • Då vindkraft ofta är lokaliserad till landsbygd där fastighetspriserna generellt har sjunkit är det inte säkert att de sjunkande priserna beror på utsikt över vindkraftverken.

I underlaget till Vindvals syntesrapport ingår en studie av två KTH-forskare från våren 2021. KTH-studien har blivit ett slagträ i den lokala vindkraftsdebatten men för den som läser hela rapporten framgår det att

  • Värdena är genomsnittsvärden som inte säger någonting om ett specifikt område
  • Studien analyserar inte värden på samma fastigheter före och efter vindkraftsutbyggnad
  • Regionala variationer har inte undersökts.
  • Det är sannolikt att det finns faktorer som studien inte kontrollerat som påverkar fastighetspriserna.

Fastighetsvärde kopplas ofta till ”läge”, d.v.s. hur attraktivt ett område är. I områden med utflyttning sjunker huspriserna, i områden med inflyttning stiger de.

På det vindkraftstäta Gotland stiger huspriserna även i områden med mycket vindkraft.

I Sollefteå har befolkningen minskat år efter år – utom i sex byar med stor utbyggnad av vindkraft. 2019 hade de sex byarna 58 fastboende. 2020 hade invånarantalet ökat till 80. Förändringen beror på inflyttning – till fastigheter som tidigare stått tomma eller fritidshus som nu används för fast boende.

 

Finsk studie: vindkraftverk påverkar inte priserna på bostadsfastigheter

Den första studien i sitt slag i Finland visar att vindkraftsparker inte har någon effekt på bostadspriserna. Kommuner där vindkraft byggdes mellan 2012 och 2021 ingår i studien som utförts av FCG och Taloustutkimus på uppdrag av Finska vindkraftsföreningen.

Vindkraftsprojekt ger vitalitet och inkomster till kommunerna. Dessutom skapar den rena elen som produceras i kommunen en miljövänlig bild av området. Vindkraftsprojekt förändrar landskapet, så att bygga kraftverk får också invånarna att fundera.

  • Känslan av otrygghet är förståelig eftersom ett hem för många är den största enskilda investeringen i livet. Vi vill behålla värdet på lägenheten och huset. Det har hittills inte gjorts någon forskning om vindkraftens inverkan på fastighetspriserna i Finland. Av den anledningen ville vi ta reda på om vindkraftsprojekt i Finland har påverkat priserna på bostadsfastigheter, säger Anni Mikkonen, vd för Finska vindkraftsföreningen.

Orterna Haapajärvi, Jokioinen, Kalajoki, Karvia, Närpiö, Perho, Brahestad och Simo valdes ut att ingå i studien. Frågan var hur priserna på bostadsfastigheter har förändrats till följd av de byggda vindkraftsparkerna i området. Underlaget utgjordes av 1 134 bostadsfastighetstransaktioner, uppgifterna kom från Lantmäteriverkets register. Datumen för bostadsaffärerna jämfördes med datumen för införandet av vindkraft.

Studien tog hänsyn till den allmänna prisutvecklingen på bostadsfastigheter i Finland. Från 2010 till 2020 har priserna på gamla småhus sjunkit med över fem procent i snitt. Bara i städer med mer än 100 000 invånare har priserna på gamla småhus stigit under 2010-talet. Eftersom bostadspriserna har förändrats under rapportperioden, till följd av förändringar på den regionala bostadsmarknaden, gjordes prisuppgifterna för bostadsfastigheterna i undersökningsuppgifterna verkliga med hjälp av Statistikcentralens gamla bostadsprisindex.

I allmänhet bestäms priserna på bostadsfastigheter av bland annat husets ålder, tomten samt läge och andra egenskaper. Priserna på bostadsfastigheter varierade tydligt mellan de aktuella kommunerna och särskilt inom samma kommun. Undersökningen studerade zonplanerade områden och andra områden separat, eftersom fastigheter vanligtvis kostar mer centralt i ett område än utanför det. Något mindre än hälften av transaktionerna gjordes inom stadsplaneområdet och drygt hälften utanför stadsplaneområdet.

De bostadsaffärer som ingick i studien var uppdelade efter om de gjordes före eller efter införandet av vindkraft. Underlaget innehöll också uppgifter om hur många år före eller efter införandet av vindkraften fastighetsaffärerna hade gjorts. De ytterligare vindkraftverk som byggdes i de befintliga vindkraftparkerna ansågs inte påverka året för driftsättning av vindkraftverken. Skälet var en uppskattning om att de vindkraftverk som tidigare byggts i vindkraftsparken sannolikt redan hade påverkat priserna, om de påverkats alls.

  • Baserat på de statistiska matematiska metoder som används i denna studie har ett tydligt forskningsresultat nåtts som visar att införandet av vindkraftsparker inte har haft någon statistisk effekt på bostadspriserna, säger Pasi Holm, forskningschef för ekonomisk forskning på Taloustutkimus.

Studien refererar till den svenska fallstudien av Westlund och Wilhelmsson (2021), som drog slutsatsen att vindkraft skulle minska värdet på fastigheter. De svenska forskarna använde en modell som försöker ta reda på hur folk tror att vindkraftsparker har påverkat fastighetsvärden. Betalningsviljan är dock en annan sak än de realiserade fastighetstransaktionspriserna.

  • Den svenska studien berättar inte hur vindkraftsparker har påverkat fastighetspriserna, bara hur människor upplever att vindkraftsparker påverkar värdet på deras fastigheter. Studien av Taloustutkimus och FCG väger in påverkan av avstånd till samhällsservice. I både Finland och Sverige byggs vindkraftverk ganska långt från kommuncentra i områden där värdet på mark och bostäder i princip är lägre än nära kommunkärnan”, säger Anni Mikkonen.

Länk till rapporten (endast på finska)