2017-11-08

Komm. från oss

Markbygden ETT – en av Europas största industrisatsningar

GE Energy Financial Services och Green Investment Group Limited, del av Macquarie Group har har beslutat att gemensamt bygga och driva 179 vindkraftverk med sammanlagd effekt 650 MW i vindkraftsparken Markbygden ETT i Piteå kommun. Parken har utvecklats av Svevind och är en del av Markbygden, det största enskilda landbaserade vindkraftsprojektet i Europa.

Investeringen på cirka 7,8 miljarder SEK är den största i Sverige för ett enskilt projekt. När vindkraftparken är i full drift i slutet av 2019 förväntas årsproduktionen ligga på cirka 2,5 TWh. Driftövervakning och förvaltning kommer att tillhandahållas av Svevind Solutions.

Investeringen har till möjliggjorts dels genom finansiering av Europeiska Investeringsbanken, EIB, dels genom ett av världens mest omfattande PPA (Power Purchase Agreement) över 19 år med ett dotterbolag till Norsk Hydro, en av världens största aluminiumtillverkare.

PPA är ett avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare eliminerar en rad potentiella risker för investeraren och är därför en viktig del i finansieringen av elproducerande tillgångar. Med PPA kan företag som konsumerar stora mängder el vara med och bidra till en miljövänlig produktion av sina varor och tjänster genom att använda förnybar el.

Men PPA är inte bara till för de riktigt, riktigt stor elförbrukare. När fler och fler företag, kommuner, landsting och statliga verksamheter vill säkra sin förnybara el genom att teckna PPA:s får Sverige ett gyllene läge att attrahera investeringar som bidrar till att realisera Sveriges fantastiska vindkraftspotential.

Kostnaden för att bygga vindkraftsparker i Sverige är bland de lägsta i Europa. Det tillsammans med inriktningen ska ha ett helt förnybart elsystem år 2040 och att riksdagen i juni beslutade om förlängning av elcertifikatsystemet och ett nytt mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030 innebär ett växande internationellt intresse att investera i Sverige.

I rapporten 100% förnybart visar Sweco att de kommande 20 årens investeringar för energiomställningen kan landa på över 1 000 miljarder kronor (2018 är utgifterna i statsbudget 999 miljarder). Hälften bedöms utgöras av investeringar i ny produktion. Återstoden är investeringar i elnät, energilagring och system för efterfrågeflexibilitet.

När den förnybara elproduktionen byggs ut till 100 TWh per år förväntas en stor andel bli vindkraft. Från dagens drygt 17 TWh kan vindkraften växa till mellan 65 och 75 TWh år 2040. För det behövs sammanlagt cirka 6 500 vindkraftverk, lika många som redan i dag finns i Danmark, ett land med 10 procent av Sveriges yta.

När Sverige ställer om bedömer Svensk Vindenergi att cirka 45 miljarder kronor kommer att investeras i svensk vindkraft fram till 2030 och att cirka 225 miljarder kronor kan komma att investeras i vindkraft fram till år 2040.

För att omställningen ska bli möjlig måste dagens regelverk reformeras. Det måste bli lättare och gå snabbare att göra rätt – för klimatet. Procedurerna för såväl elproduktion som elnät måste förenklas och vi måste införa tidsbegränsningar för handläggning av tillståndsärenden. Detta ligger helt i linje med EU-kommissionens Vinterpaket.

En första åtgärd för att reformera regelverket är att följa Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att upphäva kommunal tillstyrkan av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken, ”det kommunala vetot”.


Charlotte Unger Larson

vd Svensk Vindenergi