2017-06-20

Komm. från oss

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort

Naturvårdsverket och Energimyndigheten har undersökt hur processen för planering och tillstånd för vindkraftverk har utvecklats, från att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes 2009 och efter att vägledningen för bestämmelsen tagits fram. I uppdraget ingick att föreslå åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen om myndigheterna bedömde att det finns behov av sådana.

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort. Att ta bort bestämmelsen är den åtgärd av det tiotal olika alternativ som studerats inom uppdraget som bäst uppfyller uppdragets mål om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker.

Kommunerna kommer även med detta förslag, ha ett fortsatt stort inflytande över var vindkraftverken lokaliseras. Kommunerna har en stark ställning som remissinstans när tillstånden prövas, och kan genom sin översiktsplanering styra lokalisering av vindkraften.

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapport finner du här