2016-12-20

Komm. från oss

Negativt beslut om Blekinge Offshore sänder fel signaler

Regeringen fattar efter snart fyra års väntan ett negativt beslut till vindkraftsparken Blekinge Offshore och går därmed emot Mark och Miljööverdomstolen som menar att Försvarsmakten och vindkraften kan samexistera i området.

Jag är mycket besviken över regeringens beslut. Beslutet rimmar illa med den energipolitiska ramöverenskommelsen som fattades innan sommaren om att nå 100% förnybar elproduktion till 2040 och regeringens ambition om ett ledarskap i Europa för klimatet och det förnybara.

Vindkraftparken Blekinge Offshore skulle kunna producera 7-8 TWh el årligen, vilket motsvarar cirka 5 % av Sveriges årliga elförbrukning eller den årliga elproduktionen i en större kärnkraftsreaktor.

Om Sverige ska nå målet om ett 100% förnybart elsystem måste tillståndsprocessen bli snabbare, mer förutsägbar och möjliggöra att vindkraft kan byggas i goda vindlägen. Försvaret och vindkraften måste kunna samexistera i framtiden.

Charlotte Unger, VD, Svensk Vindenergi