Svensk Vindenergi / Ny dom bekräftar kommunala vetots brister

Ny dom bekräftar kommunala vetots brister

Genom att avslå tillståndsansökan för vindkraftsparken Tribbhult tydliggör Mark- och miljööverdomstolen det kommunala vindkraftsvetots brister. En rättssäker, förutsägbar och effektiv tillståndsprocess är grundläggande för en storskalig utbyggnad av elproduktion. Att en kommun kan ändra sig när som helst i processen är oerhört bekymmersamt när behovet av utbyggd elproduktion, utan statliga subventioner, är större än någonsin. Vetot måste justeras. Nu.

Det kommunala vindkraftsvetot brister har varit kända länge. Regeln tillåter godtyckliga beslut som inte behöver motiveras, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas. Regeln är på inget sätt förenligt med principerna om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

Prövningsprocessen för vindparken Tribbhult har pågått sedan 2013. Kommunen har tillstyrkt etableringen vid två tillfällen, men återkallade sitt beslut och la istället in sitt veto efter att vindkraftsparkens tillståndsansökan godkändes och under tiden som tillståndet överklagades till och prövades i Mark- och miljödomstolen (MMD). MMD gav tillstånd, som sedan överklagades.

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom den 11 augusti 2023 att avslå tillståndsansökan för vindkraftsparken Tribbhult bekräftar det kommunala vindkraftsvetots brister. I domen framgår det att varken lagen (16 kap. 4 § miljöbalken) eller lagens förarbeten ger stöd för att kommunen inte ska vara bunden av ett tillstyrkande under tillståndsprocessen.

Domen visar att lagen måste ändras – finns färdiga förslag

Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning mynnade ut i propositionen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft. Förslagen i propositionen innebär att kommunens planmonopol bibehålls, men att kommunens besked ska lämnas tidigt och vara bindande genom tillståndprövningsprocessen. Propositionen bör tas upp igen – snarast.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att helt avskaffa vetot, så som Carl-Oskar Bohlin (M) föreslår i sin välskrivna motion till riksdagen:

Oaktat vad man har för åsikt i sak om vindkraftsetableringar framstår det som en märklig ordning att kommuner idag har möjlighet att mycket sent i etableringsprocessen meddela ett veto mot en etablering av en vindkraftspark.

En mer ändamålsenlig och rättssäker ordning är att vanliga förvaltningsrättsliga principer om sakägares möjligheter att rättsligt besvära sig tillämpas. Det kommunala vetot är härvidlag en anomali som ger orimligt stor makt åt en sammanslutning som inte är direkt berörd av etableringen.

I sak innebär nuvarande ordning att stora rättsliga och ekonomiska förluster många gånger görs av enskilda aktörer som en konsekvens av oförutsägbara kommunala besked som inte sällan hinner ändras under processens gång.

Tidsutdräkten för vindkrafts­etableringar är ofta lång givet den stora tillståndsprövning som behöver göras.

Att en kommun i realiteten med sitt veto har möjligheten att överpröva denna till­ståndsgivning i ett mycket sent skede får betraktas som en rättsligt märklig figur, som leder till ekonomiska förluster både för enskilda sakägare och för samhället som helhet.

Med anledning av detta bör regeringen återkomma med förslag om ett avskaffande av det kommunala vetot vid etablering av vindkraftsparker.

Motion 2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Bakgrund: Vindkraftsparken Tribbhult i Västerviks kommun

Statkraft Vind AB har ansökt om miljötillstånd för vindkraftsparken Tribbhult i Västerviks kommun. Tillståndsansökan omfattar maximalt 26 vindkraftverk.

  • 25 november 2019 tillstyrkte Västerviks kommunfullmäktige vindkraftsetableringen i sin helhet.
  • 17 november lämnade Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län tillstånd till Statkraft Vind AB för maximalt 16 vindkraftverk.
  • Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD).
  • 22 november 2021 beslutade Västerviks kommun att upphäva sitt tidigare beslut om tillstyrkande av vindkraftsetableringen. Detta skedde under tiden som MMD:s prövning av tillståndet. Kommunen angav då att beslutet att upphäva sin tillstyrkan innebar att det inte längre fanns något kommunalt tillstyrkande för etableringen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken.
  • 20 april 2022 dömde MMD bl.a. att lämna miljötillstånd till Statkraft Vind AB att uppföra ytterligare sex vindkraftverk (totalt 22 vindkraftverk). MMD:s utgångspunkt var att det kommunala vetot enbart gäller när tillståndsfrågan ska prövas i första instans av prövningsmyndigheten, dvs. av MPD.
  • MMD:s beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
  • 11 augusti 2023 beslutade MÖD att avslå Statkraft VIND AB:s ansökan om tillstånd. MÖD anser att varken lydelsen av 16 kap. 4 § miljöbalken eller lagens förarbeten ger stöd för att kommunen inte ska vara bunden av ett tillstyrkande under tillståndsprocessen.

Kontaktperson

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35