Svensk Vindenergi / Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Ny guide för vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land

Svensk Vindenergi har, tillsammans med OX2 och Trossa, tagit fram en guide för att sätta vetenskapligt baserade miljömål för vindkraft på land utifrån metoden Science Based Target for Nature. Tanken med guiden är att den ska hjälpa vindkraftsföretag att ytterligare öka förståelsen om vad som kan göras för att minska negativ miljöpåverkan från vindkraft.

All elproduktion som tränger undan och ersätter fossila energi har positiva effekter för natur och klimat. Samtidigt har all byggnation olika typer av miljöpåverkan, och vindkraften är inget undantag. Det finns för vindkraften, precis som för all annan verksamhet utrymme att minska negativ miljöpåverkan ännu mer.

Svensk Vindenergi, OX2 och Trossa har tagit fram en guide som ska hjälpa vindkraftsföretag att förstå och kartlägga miljöpåverkan uppströms i värdekedjan och direkt från verksamheten utifrån metodiken Science Based Targets (SBT) for Nature. Guiden togs fram inom ett pilotprojekt och har testat metodikens första steg på en specifik, landbaserad, vindkraftspark i Sverige. Guiden är främst en hjälp att applicera SBT for Natures vägledning på vindkraftsprojekt. Den ger också en vägledning om var vindkraftens väsentliga miljöpåverkan finns och hur den kan minska ytterligare.

Resultaten från pilotprojektet påminner om vikten av att rikta tydligt fokus bakåt i leverantörsledet när vi jobbar med minskad miljöpåverkan. Det finns en stor nytta med erfarenhetsutbyte och delning av branschgemensamma data, inte minst från de tidiga delarna i leverantörsledet som ligger långt ifrån beställaren. Jag ser fram emot att jobba vidare med detta inom vindkraftsbranschen.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

OX2 har som mål att utveckla naturpositiva sol- och vindkraftsparker. För att nå dit behöver vi identifiera vilka indikatorer som bör mätas, och hur de ska mätas, utifrån vår verksamhet och påverkan. Vi testar och utvärderar rapporteringsramverk och mätmetoder, såsom SBT for Nature, för att konkretisera vårt arbete och vägen framåt.

Linda Strindevall, Environment and climate change manager, OX2

Svensk Vindenergi är tidigt ute med att testa en ny metodik med detta pilotprojekt. Guiden ger inte svar på alla frågor eller utmaningar men vi hoppas att den ska hjälpa företag att komma igång med arbetet för att öka förståelsen för sin miljöpåverkan och agera för att minimera densamma.

Maria Carty, hållbarhetskonsult, Trossa

Metodiken från SBT for Natures metodik är under utveckling och uppdateras kontinuerligt. Vid tidpunkten för pilotprojektet hade endast vägledning för de första stegen i metodiken publicerats.

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35

Maria Carty, hållbarhetskonsult, Trossa
070-399 31 61

Camilla Fredman Svensson, Head of Communications and Public Affairs, OX2
076-134 89 17