Svensk Vindenergi / Ny strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft

Ny strategi för hållbar utbyggnad av vindkraft

I veckan lanserade Energimyndigheten och Naturvårdsverket sin Strategi för hållbar vindkraftutbyggnad. Svensk Vindenergi är mycket positiva till initiativet. Alla myndigheter spelar en viktig roll för att förverkliga klimat och energiomställningen och det krävs breda insatser, nytänkande och samverkan om vi ska kunna förflytta oss från låsningar till lösningar. Det är viktigt att Energimyndigheten och Naturvårdsverket med kraft fortsätter sitt aktiva arbete i strategins anda: att röja hinder för vindkraftsproduktion i Sverige.

Strategins målsättning om 100 TWh vindkraft kan bidra till klimatnytta motsvarande ungefär hälften av Sverige utsläpp. Samtidigt sattes myndigheternas ambitionsnivå när den framtida elanvändningen prognostiserades till 160 TWh. Idag, två år senare, ser vi att nya prognoser pekar på ett markant större behov än så. Givet att strategin förblir ett levande dokument kan den fylla en viktig funktion som möjliggörare för energiomställningen.

På samma sätt finns det god utvecklingspotential för de planeringsunderlag som strategin tagit fram för andra riksintressen. Det är av stor vikt att materialet hålls aktuellt och uppdateras kontinuerligt. Mycket kommer att behöva ses över under första halvåret 2021 – när andra initiativ på klimat- och energiområdet implementeras, beslutas eller presenteras. Det handlar bl. a om det nya försvarspolitiska beslut som träder i kraft om en vecka, vilket anger att ”omställningen till förnybar el ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv och samhällsplaneringen ska beakta behovet av nya anläggningar och ny infrastruktur”. Under året väntas dessutom resultat från ett antal parlamentariska utredningar, t.ex. utredning om det kommunala vetot, som förväntas kunna ge kloka inspel kring hur avvägningar och samexistens ytterligare kan underlättas.

Vindkraftsutbyggnaden innebär inte bara en lösning på den klimatutmaning vi står inför, den är också ekonomiskt lönsam för Sverige. Elektrifiering av industri och transporter möjliggörs samtidigt som elpriset pressas, försörjningstryggheten ökar och viktiga arbetstillfällen på landsbygden skapas. Vi hoppas att myndigheterna tar vidare och utvecklar strategin så att den i framtiden kan bidra till att ytterligare stärka hållbarhetsaspekten av vindkraftsutbyggnaden.

Ta del av vårt tidigare remissvar, här.

 


Kontakt
Tomas Hallberg, projektledare, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org