2019-02-28

Komm. från oss

Ny vindkraft 2017 – 2021

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och tillgång till modern och ren energi är en förutsättning för att möta de utmaningar som världen står inför. Sverige vill vara ett föregångsland. Vi har undertecknat Parisavtalet och vi har infört en klimatlag med inriktning netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2045.

Genom att vidta kraftfulla åtgärder kan vi påskynda utvecklingen mot ett hållbart energisystem baserat på förnybara källor som vind, vatten, bio och sol. I Energiöverenskommelsen 2016 antogs målet att Sverige ska ha ett 100 % förnybart elsystem år 2040. För att nå dit utökades elcertifikatsystemet med 18 TWh som skulle tillkomma mellan åren 2021 och 2030.

Nu kommer glada nyheter; vindkraftsbranschen levererar. Utbyggnaden av 18 TWh ny förnybar elproduktion kommer att vara klar senast år 2021, minst 9 år i förtid!

Nedanstående lista visar vindkraftsprojekt som beslutats efter Energiöverenskommelsen 2016 och som tas, eller har tagits, i drift under perioden 2017 – 2021.

Den sammanlagda investeringen för projekten är 61,8 miljarder kronor.
När alla projekt är i drift kommer de tillsammans att producera 19,1 TWh per år.

Förutom klimatnytta och tidig måluppfyllelse bidrar den listade nya vindkraften med följande;

 • Fastighetsskatt (0,67 öre/kWh)    128 miljoner SEK per år
 • Energiskatt ex moms (33,1 öre/kWh) 6 338 miljoner SEK per år
 • Arbetstillfällen, byggfas (78/investerad miljard) 4 820 årsarbeten
 • Arbetstillfällen, driftfas (1 vk-tekniker/4 vkv, 25 år) 9 559 årsarbeten
 • Pressat elpris (3 öre/kWh per 10 TWh ökad produktion) 8 043 miljoner SEK per år.
     • Informationen om projekten är hämtade från öppna källor som Energimyndighetens marknadsstatistik, pressmeddelanden och vindkraftföretagens hemsidor.
     • Uppgifter om produktion och investeringens storlek är inte alltid publika. I summeringarna ingår därför av oss beräknad produktion och investering.
     • Uppgifterna om arbetstillfällen kommer från Vindkraftcentrums rapporter om arbetstillfällen, sysselsättning, utbildningsbehov etc.
     • Uppgiften om pressat elpris kommer från Swecos rapport Förnybar el och utlandsförbindelser

 

Ny vindkraft 2017 – 2021

Svensk Vindenergi avser att uppdatera ovanstående i takt med nya investeringsbeslut och att parker tas i drift. Vill du bidra med information är du välkommen att höra av dig!

Ladda ner listan