Svensk Vindenergi / Nya EU-regler: Skärpta mål och snabbare utbyggnad av förnybar energi

Nya EU-regler: Skärpta mål och snabbare utbyggnad av förnybar energi

De senaste veckorna har varit intensiva i Energieuropa, bland annat har ett nytt förnybartdirektiv som innebär ett hårdare tryck på snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi och ett skärpt mål för förnybar energi: minst 42,5 procent andel förnybar energi i unionen till 2030 beslutats. Utöver det har EU-kommissionen presenterat en rad förslag som påverkar unionens förnybara energiproduktion och klimatomställning.

Nyligen beslutades ett reviderat EU-direktiv om förnybar energi (RED). Det reviderade EU-direktivet är ett viktigt steg i EU:s ambitioner att bli energioberoende genom en snabbare utbyggnad av förnybar energi och att nå EU:s klimatmål om att minska EU:s utsläpp med minst 55 procent till 2030.

De nya EU-reglerna ska åstadkomma en snabbare utfasning av fossila bränslen och samtidigt säkra investeringsklimatet för gröna satsningar i Europa.

– Det är mycket välkommet att Europas industri får tydliga och långsiktiga spelregler. Men man måste komma ihåg att det tar tid att få lagstiftning i EU på plats, i synnerhet när den ska genomföras i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Här gäller det att EU arbetar effektivt, samordnar lagstiftningar som träder i kraft olika tid och inte tappar siktet på det övergripande målet om klimatneutralitet 2050, säger Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor på Svensk Vindenergi.

Genom det nya förnybartdirektivet höjs EU:s 2030-mål för förnybar energi till minst 42,5 procent. Det är en ökning från det nuvarande målet på 32 procent och nästan en fördubbling av dagens andel förnybar energi inom EU. Direktivet sätter också bindande mål i industri- och transportsektorerna om andelen förnybar energi, för växthusgaser och för andelen avancerade bränslen, t.ex. vätgas. Förnybartdirektivet innehåller även striktare regler för bioenergi och andel förnybar energi i byggnader, uppvärmning och kyla.

Förnybartdirektivet gör dessutom EU-kommissionens tidigare tillfälliga nödåtgärder för snabbare tillståndsprocesser permanenta, genom att ange att utbyggnaden av energiproduktion är av övervägande allmänintresse. För att skynda på utbyggnaden av förnybar energi ännu mer ska EU:s medlemsstater även inrätta områden men förenklade tillståndsprocesser.

De förslag som EU-kommissionen har presenterat är: ny elmarknadsdesign, nya statsstödsregler (gröna GBER), förordning om kritiska råmaterial, en grön industriomställningsplan samt en ny europeisk vätgasbank för att få till stånd vätgassatsningar.

Kontaktperson

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35