Svensk Vindenergi / Nytt energipolitiskt mål – sikta på hela energisystemet

Nytt energipolitiskt mål – sikta på hela energisystemet

Den 20 juni godkände riksdagen regeringens förslag att ändra det energipolitiska målet för elproduktionens sammansättning från ”100 procent förnybar elproduktion år 2040” till ”100 procent fossilfri elproduktion år 2040”. Merparten av de fossila bränslen som används i Sverige ligger dock utanför dagens elsystem. Sverige behöver nu ett mål om 100 procent fossilfritt energisystem.

Tillsammans med Tidöavtalets avisering om att planera för ett elbehov på minst 300 terawattimmar (TWh) är dagens beslut om ett omformulerat energipolitiskt målet ett steg i rätt riktning. Men det förutsätter att behovet av ett minst dubblerat elsystem är drivande för energipolitiken. Om vi ska klara uppsatta klimatmål och svensk konkurrenskraft är ett mål om fossilfrihet som omfattar hela energisystemet, inte bara elsystemet, det som verkligen behövs.

Regeringen har varit tydliga med att de håller fast vid klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. För att nå det målet måste all användning av fossila bränslen upphöra. Merparten av de fossila bränslen som används i Sverige ligger utanför elsystemet, men inom energisystemet. Det innebär alltså att även fossila bränslen inom transport- och industrisektorerna måste fasas ut. Om de klimat- och energipolitiska målen ska harmoniseras och ligga i linje med Parisavtalet bör det energipolitiska målet gälla hela energisystemet, inte bara elsystemet.

Sannolikt mer än 300 TWh år 2045

Elektrifieringen knyter samman el- och energisystemen. År 2022 omfattade elsystemet knappt 170 TWh, medan energisystemet omfattade hela 550 TWh, varav 128 TWh fossil energi. Tidöavtalet, som lägger grunden för regeringens politik, anger att planeringen ska utgå från elbehov på minst 300 TWh år 2045. Det är sannolikt en för låg siffra.

I rapporten Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering redovisar Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket hur elektrifieringen fortskrider.

  • Elanvändningen kan komma att öka från dagens cirka 140 terawattimmar (TWh) till 370 TWh år 2045, men elanvändningen kan dubbleras redan till år 2035, till 280 TWh.
  • Under åren fram till 2030 behöver utbyggnadstakten ligga på 6 terawattimmar (TWh)/år. Som jämförelse är vindkraftens genomsnittliga utbyggnadstakt 5,5 TWh/år under perioden 2020–2025.
  • Utbyggnadstakten behöver dubbleras 2030–2035 till över 12 TWh/år.
  • Under åren 2035–2045 behöver elproduktionen byggas ut med 110 TWh.

Målet ett ”100 procent fossilfritt elsystem år 2040” är i stort sett redan uppnått. En sådan målformulering kommer inte driva elektrifieringen – det behövs en tydlig koppling till att elsystemet behöver minst dubbleras till år 2045.

Ett mål om ett ”100 procent fossilfritt energisystem år 2045” är ambitiöst och utmanande. En förutsättning för att nå detta mål är att elproduktionen ökar från 170 TWh år 2022, till 280 TWh år 2035, och till ca 400 TWh år 2045.

Kontaktperson

Tomas Hallberg, tillståndsansvarig, Svensk Vindenergi
070-164 44 53