Svensk Vindenergi / Regeringen föreslår verkningslös stoppregel inom elcertifikatsystemet

Regeringen föreslår verkningslös stoppregel inom elcertifikatsystemet

Det svensk-norska elcertifikatsystemet har bidragit till en snabb utbyggnad av klimatnyttig elproduktion, pressat elpris för svenska konsumenter, ökad försörjningstrygghet och förutsättningar för elektrifiering och digitalisering. När utbyggnadsmålet för förnybar el nu nås 10 år i förtid och utbyggnaden av vindkraft är marknadsdriven, ska elcertifikatsystemet avvecklas med en så kallad stoppregel. I proposition 2016/17:179 utlovades att stoppregeln ska bidra till balans mellan utbud och efterfrågan på elcertifikatmarknaden samt förhindra överutbyggnad och priskollaps.

Efter ett och ett halvt år med dubbla remissrundor föreslog så till slut regeringen 2020-08-13 i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035, samtidigt som systemet avslutas i Norge. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Svensk Vindenergi, vars medlemmar är företag som har svarat för merparten av de satsningar som bidragit till att nå utbyggnadmålet inom elcertifikatsystemet, menar att den föreslagna stoppregeln misslyckas med att uppfylla löftet om stängning i balans, förhindrande av överutbyggnad och priskollaps.

Stoppregeln blir verkningslös, eftersom en grundläggande princip för att elcertifikatsystemet ska fungera är att det finns en balans mellan tillgång och efterfrågan på elcertifikat.

Utan ett tilldelningsstopp enligt Svensk Vindenergis och Svensk Vindkraftsförenings förslag till stoppmekanism uppnås en överutbyggnad inom systemet och priset på elcertifikaten går mot noll. Det innebär att producenterna blir utan ersättning för den utbyggnad som de har varit med och bekostat. Och det är framför allt tidiga investerare i förnybar elproduktion, vilka räknat med ersättning från elcertifikatsystemet, som drabbas hårt ekonomiskt.

Ett huvudskäl för regeringens förslag är att ett mycket lågt pris på elcertifikat blir en besparing för elkonsumenterna. Det är riktigt, men själva grundtanken bakom systemet var att under en begränsad period ge en extra intäkt till producenter av förnybar el. Den föreslagna stoppregeln bortser dessutom från att den nya elproduktionen inom systemet pressat elpriserna mer än kostnaden för elcertifikaten.

Vidare rimmar regeringens förslag på stoppmekanism illa med både EU:s förnybarhetsdirektiv, som anger att medlemsländerna ska garantera korrekt fungerande nationella stödsystem med hänsyn till investerarförtroendet, och principerna i EU:s styrningsförordning om investeringsfrämjande.

För att klara klimatutmaningen krävs att investerare har förtroende för den svenska marknaden och vågar investera i infrastruktur som möjliggör omställningen. Svensk Vindenergi hoppas därför att Lagrådet i granskningen av lagrådsremissen ”Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019” väger in ovanstående kritik.

Tillägg
Parallellt med förslaget till stoppregel meddelade regeringen i ett pressmeddelande att Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för mindre produktionsanläggningar av förnybar el.

Svensk Vindenergi kommer att granska det nya uppdraget och vad det kan komma att innebära för mindre och medelstora vindkraftverk, vilka svarar för en betydande del av den svenska produktionen av förnybart.

För frågor, kontakta
daniel.kulin@svenskvindenergi.org
076-833 07 77

Read SWEA’s comment in English.