Svensk Vindenergi / Regeringen ger två nya tillstånd för vindkraft till havs – en förutsättning för elektrifieringstakten

Regeringen ger två nya tillstånd för vindkraft till havs – en förutsättning för elektrifieringstakten

Regeringens beslut om miljötillstånd till två havsvindparker i Kattegatt är ett mycket välkommet besked. Projekten som fått tillstånd kan, om de även får nätkoncession och investeringsbeslut, ge 6,5 terawattimmar (TWh) el kring 2030 till elområde 3, där det idag är ett underskott på elproduktion.

Dagens besked från regeringen är mycket välkommet. Det är bråttom att få till elproduktion för att säkra industrins klimatomställning och Sveriges konkurrenskraft. Att regeringen då håller uppe tempot och visar handlingskraft är mycket positivt.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Efter att projekten har fått miljötillstånd är beviljat återstår två viktiga milstolpar: att projektet får nätkoncession (anslutning till elnätet) och att det får investeringsbeslut. Det kan ta upp till 7 år från dess att en park beviljas tillstånd till det är i drift och kan leverera el, varav byggtiden är ca 2 år. Åtgärder för att påskynda nätanslutning och investeringsförutsättningar skulle kunna korta ledtiderna innan byggnation.

Sverige behöver säkra ett gott investeringsklimat. Många länders regeringar satsar stort på havsbaserad vindkraft, elnät och energiöar och då blir konkurrensen om investeringar hårdare överallt. Beskedet om miljötillstånd är en förutsättning för ett vindkraftsprojekt att börja säkra investeringar och komponenter i värdekedjan så att projekten kan bli verklighet.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Enligt basindustrins energisamarbete SKGS behöver industrin i elområde 3 nära 12 terawattimmar (TWh) ytterligare el till 2030 för att klara av klimatomställningen och framtida konkurrenskraft. Havbaserad vindkraft är redo att leverera stora delar av den el som industrin behöver. Tillsammans med flexibilitet, batterier och lagring kan vindkraften bidra till ett robust elsystem.

De svåra avvägningarna mellan olika intressen är politikens sak att avgöra. Det är positivt att regeringen valt att gå i linje med EU-regelverket om att energiproduktion ska vara av övervägande allmänintresse. Svensk Vindenergi ser nu fram emot att regeringen visar samma handlingskraft kring de åtta återstående ansökningarna om havsbaserad vindkraft som ligger på dess bord.

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Regeringens beslut om miljötillstånd följer regeringens tidigare besked om att tillsätta en utredning om hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv och tydlig. Utredningen ska åstadkomma en prövningsordning som ger förutsättningar för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Det är mycket positivt att regeringen idag fattar tillståndsbeslut om mogna havsbaserade vindkraftsprojekt, så att inte elektrifieringstakten äventyras av att man inväntar utredningens resultat eller andra elproduktionsprojekt som ännu inte har påbörjats. 

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, EU & internationellt, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35