Svensk Vindenergi / Regeringens förslag till stoppmekanism – bättre, men inte tillräckligt bra

Regeringens förslag till stoppmekanism – bättre, men inte tillräckligt bra

I veckan presenterade regeringen ett förslag till en så kallad stoppmekanism i elcertifikatsystemet. Förslaget utgör ett tidsstopp den 31 december år 2021. Efter detta datum kan anläggningar för förnybar elproduktion som byggs i Sverige inte längre få ekonomiskt stöd av elcertifikat. Samtidigt tidigareläggs tidpunkten för utbetalat stöd från 2045 till 2035 genom att kvotkurvan komprimeras.

Svensk Vindenergi uppskattar att politikerna har lyssnat på branschen och väljer en lösning som är mer ändamålsenlig än det förslag till stoppmekanism som Energimyndigheten tidigare lämnat. Det är rationellt att avsluta hela systemet tidigare, eftersom ny landbaserad vindkraft kan byggas utan stöd. Det är även önskvärt att eftersträva samma spelregler i Sverige som i Norge utifrån att länderna har en gemensam marknad.

Svensk Vindenergi har i tidigare remissrunda presenterat ett alternativt lösningsförslag som säkerställer att elcertifikatsystemet inte blir överbyggt. Lösningen skulle ge en rättvisare fördelning mellan nya aktörer på marknaden och dem som redan investerat i förnybar elproduktion, som i sina kalkyler räknat med ett värde på elcertifikaten. I en sammanställning kunde vi visa att merparten av energibranschen förespråkade Svensk Vindenergi förslag till lösning framför Energimyndighetens.

Regeringens förslag

Två av tre delar i Svensk Vindenergis lösningspaket har tagits med i regerings åtgärdsförslag. Men det kan även konstateras att den viktigaste punkten i Svensk Vindenergis lösningspaket – ett tilldelningsstopp som säkerställer balansen i systemet – inte inkluderats.

Även om överutbyggnaden med regeringens förslag inte lär motsvara den som skulle uppstå med Energimyndighetens lösning, kommer den bli för stor för att elcertifikatsystemet ska kunna räddas. Detta är också något regeringen bekräftar i sin konsekvensanalys som anger att varken datumstoppet eller den komprimerade kvotkurvan kommer att påverka priset på elcertifikat.

Med utgångspunkt i dagens nära-nollpriser (1-2 öre/kWh) får förslaget till lösning i praktiken samma effekt som om en stoppregel inte hade införts. Förslaget förväntas därmed bli verkningslöst.

Bryter mot tidigare löften och riskerar investerarförtroendet

I samband med den senaste ambitionshöjningen 2017, konstaterade regeringen i sin proposition att ”avsaknaden av stoppregel i Sverige kan leda till ett överutbud av elcertifikat och därmed en priskollaps” och att ”Sverige bör därför införa en stoppregel som ska bidra till balans mellan utbud och efterfrågan på elcertifikatmarknaden”.

Det är mot bakgrund av löftet av en fungerande stoppmekanism som merparten av de cirka 90 miljarder som investerats i svensk vindkraft sedan energiöverenskommelsen vågat göra sina investeringar. Att nu i efterhand dra undan mattan, när det blivit tydligt att målet kommer att nås oavsett pris på elcertifikat, är oetiskt. Det riskerar även att rasera investerarförtroendet.

Investerare redan pressade

Sedan Energimyndigheten lanserade sitt förslag i december 2018 har elcertifikatpriset rasat till bottennivåer. I kombination med en förväntad kraftig överutbyggnad har det lett elcertifikatpriset störtdykt från ca 17 öre/kWh till nu nära noll-priser (1-2 öre/kWh).

Dessutom drabbas all elproduktion just nu hårt av Coronakrisen. Med ett elpris på nuvarande låga nivå (15 öre/kWh) är det bara delar av vattenkraften som kan drivas med lönsamhet. Av den svenska produktionen (160-170 TWh) kan två tredjedelar (100-110 TWh) komma att drivas med förlust.

Prisraset på el och elcertifikat slår extra hårt mot alla som investerat i förnybar el och som litat på det svenska stödsystemet. Tidigare investerare i bio- och vindkraft som sitter mycket illa till med produktionskostnad på cirka 50–60 öre/kWh. För dessa är regeringens nuvarande förslag ingen tröst.

Hur går vi vidare?

Elcertifikatsystemet har på flera sätt varit bra i jämförelse med andra stödsystem ute i Europa: Det har legat utanför statsbudgeten och därmed inte varit känslig för politiska svängningar. Det har bidragit till en snabb utbyggnad av förnybar elproduktion till en låg kostnad för elkonsumenterna. Dessutom har elkonsumenterna gynnats av att det pressade elpriset genom den nya elproduktionen som tillkommit inom systemet.

Regeringens lösning fokuserar på att minimera kostnader för elkonsumenterna. Det är såklart viktigt, men redan idag är både elpris och elcertifikatpris på historiskt låga nivåer och det är orimligt att konsumenterna till varje pris ska gynnas på bekostnad av investeraren.

Stoppregelns syfte är att förhindra en överutbyggnad i elcertifikatsystemet för att undvika priskollaps. Politikerna har nu ett gemensamt ansvar för den uppkomna situationen och bör hålla sig till tidigare löften.

Regeringens förslag är nu ute på remiss till den 29 april och Svensk Vindenergi kommer att ta fram ett remissvar.

Läs våra tidigare remissvar här