Svensk Vindenergi / Regeringens öppning för senare stoppdag gör illa värre

Regeringens öppning för senare stoppdag gör illa värre

Öppningen för senare stoppdag i elcertifikatsystemet kan ge ytterligare överutbyggnad och motverkar därmed balans mellan utbud och efterfrågan. Om inte minst 46,4 TWh normalårsproduktion godkänts för tilldelning 2021-03-31, nio månader innan det föreslagna stoppdatumet, ska stoppdatumet flyttas fram två år till 2023-12-31.

Elcertifikatsystemets mål nåddes hösten 2018, sett till investeringsbeslut. Den förväntade överutbyggnaden förväntas bli så stor att elcertifikatsystemet knappast kan räddas. Detta bekräftas av regeringen som skriver att deras förslag med datumstopp och komprimerad kvotkurva inte kommer att påverka priset på elcertifikat.

Enligt Energimyndighetens och NVE:s gemensamma rapport  elcertifikatmarknaden kvartal 2 2020 kommer elcertifikatsystemet att överutbyggas med mer än 20 TWh.

 SverigeNorgeTotalt
I drift27,111,939,0
Under byggnation13,39,823,1
Investeringsbeslut4,90,04,9
Totalt45,321,767,0
Åtagande33,213,246,4
Överutbyggnad12,18,520,6
 36,4%64,4%44,4%

Under hösten 2020 kommer flera projekt att tas i drift i både Norge och Sverige men det är tveksamt om de tillsammans kommer upp i de 7,4 TWh som saknas för att nå målet om 46,7 TWh normalårsproduktion. Från årsskiftet 2020/2021 fram till slutet av mars, när tjälen släppt, byggs i princip ingenting.

Regeringens öppning för senare stoppdag innebär att målet måste nås ett år i förväg, runt årsskiftet 2020/2021, annars blir det 2023-12-31 som gäller. Förslaget till tidsgräns bortser från den omfattande utbyggnad som planeras för april till december 2021, de månader då det faktiskt går att bygga.

Svensk Vindenergi anser att stoppdatumet 2021-12-31 bör vara absolut. Alla ”kanske”, ”om” och ”utifall att” bidrar bara till ökad osäkerhet.

Regeringen anger att huvudskälet för den verkningslösa stoppregeln är att elkonsumenterna inte ska drabbas av ökade kostnader. Vi köper inte det resonemanget. Elcertifikatsystemet har inneburit ekonomisk jackpot för elkonsumenterna. Den tillkommande förnybara elproduktionen, med låg produktionskostnad, har pressat elpriset avsevärt mer än vad elkonsumenterna betalat i elcertifikatavgift.

Den omsorg om elkonsumenterna som nu anförs som skäl lyftes aldrig i samband med de andra delarna i energiöverenskommelsen 2016; borttagandet av kärnkraftens effektskatt och sänkningen av vattenkraftens fastighetsskatt. Båda dessa täcktes fullt ut av elkonsumenterna i form av höjd energiskatt.

Bakgrund

  • Svensk Vindenergi har tillbakavisat regeringens förslag till stoppregel eftersom det förväntas bli verkningslöst. Vi uppmanar riksdagen att komplettera förslaget med ett tilldelningsstopp enligt Svensk Vindenergis och Svensk Vindkraftsförenings förslag till stoppmekanism från förra remissomgången.
  • Elcertifikatsystemets mål nåddes hösten 2018, sett till investeringsbeslut. Det är bra att eftersträva samma datumstopp i Sverige och Norge och det är bra att komprimera kvotkurvan så att systemet kan avslutas i förtid. Dock anser vi att de flyttade kvoterna bör läggas ännu närmare datumstoppet.
  • Den förväntade överutbyggnaden blir så stor att elcertifikatsystemet knappast kan räddas. Detta bekräftas av regeringen som skriver att varken datumstoppet eller den komprimerade kvotkurvan kommer att påverka priset på elcertifikat.
  • Om inte systemet kan stängas i balans blir det producenterna som får bekosta utbyggnaden. Eftersom överutbyggnaden i förhållande till åtagande är ojämnt fördelad mellan länderna (64% överutbyggnad i Norge, 34 % i Sverige) bör Sverige överväga att säga upp avtalet för att undvika att de svenska producenterna tvingas bekosta den norska överutbyggnaden.

Elcertifikatsystemet har genomgått många förändringar sedan införandet och gemensamt för alla förändringar är att de har försämrat förutsättningarna och lett till bristande lönsamhet för de som investerarat utan kännedom om förändringen.

Sedan Energimyndigheten lanserade sitt förslag i december 2018 har elcertifikatpriset rasat till bottennivåer. I kombination med en förväntad kraftig överutbyggnad har det lett elcertifikatpriset gått ner från ca 17 öre/kWh till nu nära noll-priser (1 – 2 öre/kWh).

Prisraset på el och elcertifikat slår hårt mot alla som investerat i förnybar el och som litat på det svenska stödsystemet. Tidigare investerare i bio- och vindkraft som sitter mycket illa till med produktionskostnad på cirka 50 – 60 öre/kWh. För dessa är regeringens nuvarande förslag ingen tröst.

Om inte elcertifikatsystemet stängs i balans går priset på elcertifikaten mot noll. Det innebär att producenterna blir utan ersättning för den utbyggnad som de har varit med och bekostat. Hårdast straffas de svenska producenterna eftersom överutbyggnaden, i förhållande till åtagandet, är väsentligt större i Norge än i Sverige.

____________

För frågor, kontakta: 

Tomas Hallberg
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org
Mobil: 070-164 44 53

____________