2016-11-04

Komm. från oss

Replik: Kommunernas veto måste omprövas

Användandet av det så kallade kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Lagstiftningen måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.

I Dagens Samhälle 2016-11-04 skriver Jan Hedman från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) att det så kallade vindkraftsvetot är en viktig funktion som bör behållas. Vi delar inte Hedmans uppfattning.

Kommunen ska självklart ha en tung och viktig roll, men kommunal tillstyrkan av vindkraft enligt miljöbalken 16:4 är en misslyckad lag. Den tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet, ger utslag som inte kan överklagas och kan leda till att kommuner begär ersättning för att bevilja en ansökan.

Det så kallade kommunala vetot kom till för att förenkla och förkorta handläggningstiden och genomfördes för att främja vindkraftsutbyggnaden i Sverige. I stället för tidigare prövning enligt plan- och bygglagen krävs nu en aktiv tillstyrkan från kommunen. Så långt är allt gott och väl. Det är önskvärt att en kommun ska ha en tung och viktig roll när ny vindkraft byggs. Men tyvärr har tillämpningen av regelverket resulterat i att tillståndsprocessen försvårats och handläggningstiden förlängts, tvärt emot lagens syfte.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har uppmärksammat bristerna. Myndigheterna har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utarbetat en vägledning för hur kommuner bör agera vid prövning av vindkraftsetableringar. Vägledningen klargör rollerna. Kommunens beslut ska röra lokaliseringen, miljöprövningen sköts av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Kommunen ska bedöma om den aktuella vindkraftsetableringen kan anses utgöra en lämplig mark- eller vattenanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv och att kommunens beslut ska vara tydligt och bör motiveras. Kommunen ska inte heller ställa villkor i beslut om tillstyrkan. I vägledningen pekas den kommunala översiktsplanen ut som ett viktigt instrument för planeringen av vindkraft.

Just nu arbetar Naturvårdsverket och Energimyndigheten med ett regeringsuppdrag. Myndigheterna ska utvärdera hur vägledningen för kommunal tillstyrkan av vindkraft har fungerat och om det finns behov av att förändra bestämmelsen. Uppdraget ska redovisas våren 2017.

Svensk Vindenergi anser att lagstiftningen måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsägbar för alla som berörs. Kommunen ska självklart ha en tung och viktig roll när ny vindkraft byggs. Men användandet av det så kallade kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

Tomas Hallberg, Tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi