2017-02-08

Komm. från oss

Replik: Låt inte de som gått i spetsen ta kostnaderna

Debatt i SvD Om förtroendet för energipolitiken ska bestå, måste partierna ta ansvar för att elcertifikatsystemet fungerar. Det skriver företrädare för vindkraftsbranschen.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin skriver på SvD Debatt (31/1) att 2016 var ett historiskt år för svensk energipolitik, med en blocköverskridande överenskommelse om ett förnybart elsystem. Men om förtroendet för energipolitiken ska bestå, måste partierna ta ansvar för att det elcertifikatsystem som banat väg för framgången fungerar.

Elcertifikatsystemet har lett till en snabb utbyggnad av den förnybara elproduktionen i Sverige, till mycket låga kostnader för elkonsumenterna. Systemet har med rätta framhållits som ett föredöme för andra länder. Men ett fungerande elcertifikatsystem måste även ge rimlig ersättning till elproducenterna. Det har systemet inte förmått att åstadkomma och situationen är nu akut.

Ett grundläggande problem är att elcertifikatsystemet saknar förmåga att hantera vindkraftens snabba teknikutveckling. Baylan och Nordin menar att just denna tekniska och ekonomiska utveckling kan leda till att målet om ett helt förnybart elsystem nås snabbare än väntat, men det är inte rimligt att de som visat vägen ska betala priset.

Elcertifikatsystemet har utgått från att kostnaden för att bygga ut vindkraft ska öka efterhand som de bästa vindlägena utnyttjats – något som både Energimyndigheten och de tidiga investerarna förväntade sig. Därför har det varit ett stort fokus på att begränsa kostnaderna för elkonsumenterna. Men i verkligheten har teknikutvecklingen och ökad vindkraftskompetens lett till att produktionskostnaden nästan halverats på bara några år. Det är kostnaden för de senaste projekten som bestämmer ersättningsnivån till all förnybar elproduktion i systemet.

För några år sedan fick de förnybara elproducenterna cirka 20–25 öre/KWh i ersättning, nu är nivån nere på cirka 7 öre/KWh, samtidigt som elpriserna har sjunkit. I detta havererade elcertifikatsystem är det ingen som får täckning för sina kostnader, men särskilt utsatta är de som investerade tidigt och som banat vägen för andra. Vindkraftsbranschen har därför under flera år föreslagit att nya investeringar ska få en lägre ersättning än äldre och så småningom ingen ersättning alls utöver elpriset.

Trots elcertifikatsystemets tydliga brister har förtroendet i någon mån upprätthållits genom att investerare har förväntat sig en rad justeringar. Därför blev Energimyndighetens förslag till utformningen av ett förlängt system en kalldusch för alla som investerat i vindkraft, och det bidrog till att ersättningsnivån rasade.

Nu krävs ett omtag. Energimyndigheten bör få ett förnyat uppdrag att arbeta fram ett förslag som möjliggör en livskraftig förnybartbransch även i framtiden. Ett sådant förslag bör:

• Innehålla en kvotkurva som minimerar det prispressande överskottet av elcertifikat och inkludera årliga justeringar för att hålla systemet i balans.

• Säkerställa att det inte sker en överutbyggnad – och därmed priskollaps – i relation till målet för 2030.

• Innehålla en mekanism som tar hänsyn till teknikutvecklingen, exempelvis genom lägre ersättningsnivå (certifikattilldelning) för nya investeringar.

När kärnkraften nyligen drabbades av akuta lönsamhetsproblem agerade politikerna snabbt och avskaffade kärnkraftsskatten. När den förnybara elproduktionen nu drabbas av kraftigt sänkt ersättning, måste politikerna vara lika handlingskraftiga. Vi hoppas att partierna bakom energiuppgörelsen agerar skyndsamt och återställer förtroendet för energipolitiken, med sikte på ett helt förnybart elsystem.

Annette Eriksson, vd Vasa Vind

Daniel Johansson, vd Arise

Matilda Afzelius, vd Nordisk Vindkraft

Peter Zachrisson, vd Stena Renewable

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi