2016-08-15

Komm. från oss

Replik: Vindkraften trängs bort från bra vindlägen

I SvD debatt 2016-08-10 skriver Bosse Bodén från Mittuniversitetet att den folkliga misstron mot politiker och myndigheter riskerar att öka om inte större hänsyn tas till ­kultur-, ­natur- och upplevelsevärden vid prövning av vindkraftsetableringar. Bodén förespråkar bland annat att den geografiska planeringsramen utvidgas till att omfatta ett regionalt/nationellt perspektiv, att tidsgränsen krymps för när byggandet av vindparker ska ha påbörjats och vara avslutade, samt att möjligheten att överklaga utvidgas.

Nedan kan du läsa vår replik, ”Vindkraften trängs bort från bra vindlägen” som publicerades på SvD Debatt 2016-08-13

Vindkraften trängs bort från bra vindlägen

 

Bosse Bodén från Mittuniversitetet skriver i SvD Debatt att den folkliga misstron mot politiker och myndigheter riskerar att öka om inte större hänsyn tas till ­kultur-, ­natur- och upplevelsevärden vid prövning av vindkraftsetableringar. Bodén förespråkar bland annat att den geografiska planeringsramen utvidgas till att omfatta ett regionalt/nationellt perspektiv, att tidsgränsen krymps för när byggandet av vindparker ska ha påbörjats och vara avslutade, samt att möjligheten att överklaga utvidgas.

Vi håller med om att perspektivet behöver vidgas men i övrigt leder Bodéns förslag åt fel håll. Sverige, Europa och världen står inför stora utmaningar. Det som behövs är regelförenkling, ökad förutsägbarhet, rimlig rättssäkerhet och effektivare processer.

För mindre än ett år sedan enades 195 länder om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att åstadkomma det krävs bland annat omfattande investeringar i förnybar elproduktion. För två månader sedan enades fem riksdagspartier om ramarna för den svenska energipolitiken. Klimatkrisen är en viktig utgångspunkt. Bland mycket annat innebär energiöverenskommelsen att produktionen av el från förnybara källor ska öka med 18 TWh under åren 2020 till 2030. Om allt, mot förmodan, skulle komma att utgöras av vindkraft skulle det handla om cirka 3 000 nya vindkraftverk och en investering på cirka 65 miljarder kronor.

Få verksamheter prövas så noggrant som vindkraft. En svårighet i prövningen är att väga nyttan, som är global eller nationell, mot intrånget − som är lokalt. För vindkraften är tillgången till goda vindlägen avgörande. Idag trängs vindkraften ofta bort från de goda vindlägena av Försvarsmaktens stoppområden, övertolkning av artskyddsförordningen och godtycklig tillämpning av kommunal tillstyrkan (det kommunala vetot). När vindkraften förpassas till sämre vindlägen krävs fler vindkraftverk, vilket leder till såväl större intrång som ökad kostnad, för att nå samma produktion.

Bodéns förslag skulle fördröja, fördunkla och försvåra processerna ytterligare. Det främjar varken en god dialog mellan inblandade parter eller uppfyllandet av svenska och globala miljömål.
För att nå energiöverenskommelsens mål behövs vindkraft i goda vindlägen och för det behövs en effektiv och rättssäker tillståndsprocess;

· Försvarsmakten måste få nya instruktioner. Ett modernt försvar ska kunna samexistera med vindkraften. Försvarsmaktens nuvarande stoppområden för vindkraft, inklusive MSA-ytor och skjutområden, behöver minskas.

· Artskyddsförordningen måste justeras och anpassas till gällande EU-rätt så att det är arter, inte individer, som skyddas.

· Formen för kommunal tillstyrkan av vindkraft måste förändras så att tillstyrkan kopplas till lokalisering och så att beslutet ska motiveras och gå att överklaga.

Utöver ovanstående anser vi att fastighetsskatten från vindkraftsanläggningar bör tillfalla kommunen där anläggningen är lokaliserad. Det skulle vara ett bra incitament för boende och politiker som vill satsa på etablering av elproduktion från förnybara källor i hemkommunen.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi