Svensk Vindenergi / Riksintressena måste bidra till elektrifieringen – inte motverka den

Riksintressena måste bidra till elektrifieringen – inte motverka den

Systemet med riksintressen måste fungera bättre för att bidra till den kraftiga utbyggnad av elproduktion och elnät som krävs i Sveriges klimatomställning. Översynen av riksintressena som Boverket nu redovisar ger ingen positiv effekt.

Riksintressen är områden som myndigheter pekat ut som nationellt betydelsefulla, exempelvis för friluftslivet, försvaret, framtida infrastruktur eller produktion och distribution av energi.

– Behovet av el väntas bli minst dubbelt så stort inom 20 år. Fossil energi ska bytas ut mot grön el både inom industrin och bland transporterna. Klimatomställningen kräver en kraftig utbyggnad av elproduktionen och elnäten, men det tar inte systemet för riksintressen höjd för. Områdena som pekats ut som viktiga för produktionen och distributionen av energi är inte i nivå med utbyggnaden som behöver ske, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Kartbild över statens utpekade riksintressen. Källa: Boverket

Kartbild över statens utpekade riksintressen. Källa: Boverket

Ökad tillgång till bra vindlägen behövs

Istället för att bidra till en stark utbyggnad på energiområdet, utgör systemet med riksintressen snarare många gånger ett hinder. Över halva Sveriges yta täcks av riksintressen som ofta är inaktuella, otydliga och överlappar varandra.

– Det kan exempelvis göra att utbyggnad av vindkraft försvåras eller rentav omöjliggörs i onödan i områden med bra vindlägen, säger Daniel Badman.

Alla intressen – även försvarets – måste ses över

Boverket redovisar nu en översyn av riksintressena på uppdrag av regeringen, men utan förslag till förändringar av systemet. Boverket föreslår istället en fortsatt dialog mellan myndigheter.

– Därtill så har inte Försvarsmaktens riksintressen, som har betydande påverkan på vindkraftens utbyggnad, ingått i översynen. Ska en revidering av riksintressena få reell effekt måste förstås alla delar i systemet ses över, säger Daniel Badman.

– Att göra en ofullständig översyn utifrån gamla förutsättningar ger inget. Regeringen behöver agera resolut och initiera en faktisk förändring av riksintressena, så att de anpassas efter framtiden, har legitimitet och bidrar till att lösa våra stora samhällsfrågor, säger Daniel Badman.

Läs vidare

Boverkets översyn av statens riksintressen

Kartbild över riksintressena, Boverket