Svensk Vindenergi / Samverkan för säkerhet i vindkraftsbranschen

Samverkan för säkerhet i vindkraftsbranschen

Representanter från Svensk Vindenergis medlemsbolag har träffats för att analysera de vanligast förekommande olyckorna i vindkraftsbranschen och hur branschen arbetar förebyggande med riskminimering.

En av de vanligaste olyckskategorierna i energibranschen är att snubbla och halka. Det är lyckligtvis en olyckstyp som sällan leder till allvarliga konsekvenser för inblandade personerna eller stora kostnader för det anställande företaget. En annan vanlig kategori, överst på listan över antal tillbud i energibranschen är fordonsrelaterade olyckor. Detta är känt sedan tidigare och den brittiska branschorganisationen SafetyOn har tagit fram en guide för trafiksäkerhet för landbaserade vindkraftsparker.

På grund av väderleken riskerar både incidenter relaterade till fordon och fall att öka under vinterhalvåret. 

En framgångsfaktor som har kommit fram i samverkan på vårt medlemsråd för arbetsmiljö och säkerhet är en extra kommunikation av säkerhetsrutiner för arbete i kallt klimat till den arbetskraft som är ovan vid den typen av arbetsförhållanden.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Under torsdagens möte hölls en fördjupande session om elsäkerhet och brandrisk. Denna typ av incidenter sker mer sällan men kan i värsta fall få allvarliga konsekvenser.

En av talarna på mötet var Håkan Rosengren, servicetekniker på Orrön Energy. Han var med när ett vindkraftverk brann ner 2023 på Näsudden på Gotland.

Sådana större bränder är ovanliga, och oss veterligen har det aldrig orsakat några personskador. För att minimera spridningsrisken är det viktiga säkerhetsrutiner för branschen att hålla städat både inne i och utanför turbin. Och även självklart att kontrollbesiktiga äldre verk om de beslutas drivas vidare efter garantitidens slut.

Håkan Rosengren, servicetekniker, Orrön Energy

Jämtlands Räddningstjänstförbund berättade på mötet om hur de har utvecklat en metod för räddning på hög höjd i vindkraftsparker i samverkan med vindkraftsbranschen. Branschen har efterfrågat denna typ av samverkan länge då det finns gråzoner i ansvarsfördelningen. Nu uppmanas fler att ansluta sig till initiativet.

Hittills har vi sett få olyckor men risken blir ju såklart statistiskt större ju fler vindkraftverk vi bygger. Framöver blir det ännu viktigare att strömlinjeforma rutiner för samarbetet, t.ex. för att räddningstjänsten alltid ska veta hur man når platsen och var utrustning finns när man kommer fram.

Anders Johansson, insatsledare, Jämtlands Räddningstjänstförbund

Alla inspel, rekommendationer och utestående frågetecken från torsdagens branschmöte tas nu vidare av medlemsrådet för arbetsmiljö och säkerhet i deras fortsatta arbete.

Efter branschmötet har det även kommit flera nya intresseanmälningar från medlemsföretag att delta i medlemsrådet.

Det är fantastiskt inspirerande att få jobba med de här frågorna eftersom medlemsföretagen är så villiga att samverka och dela med sig erfarenheter. Företagen är inte konkurrenter när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet – där är vi alla gemensamma vinnare när någon av oss är framgångsrika.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Swecorapport underlag till medlemsrådet för arbetsmiljö och säkerhet

Sweco har på uppdrag av Svensk Vindenergi sammanställt siffror på vanligt förekommande olyckor, tillbud och riskobservationer i energibranschen. Informationen är hämtad från avvikelserapporteringssystem ENIA, vilket används av flera, men långt ifrån alla, energiföretag. Siffrorna har därför fungerat som ett diskussionsunderlag snarare än statistiskt säkerställd information.

Kontaktpersoner

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35