2019-02-21

Komm. från oss

Satsningen på morgondagens elsystem är lönsam – en insatt krona ger fyra tillbaka

Sveriges elproduktion vilar historiskt på kärnkraft och vattenkraft men vårt energisystem håller på att förändras i snabb takt. Den äldsta kärnkraften håller på att fasas ut samtidigt som utbyggnaden av förnybar elproduktion går rekordsnabbt.

I vår färdplan för 100 procent förnybart framhåller vi att omställningen kräver stora investeringar, inte bara i produktion, och att satsningen är samhällsekonomiskt lönsam. Vi refererar till rapporten Värden av ett förnybart elsystem i Sverige där Boston Consulting Group (BGC) kommer fram till att

  • Det identifierade värdet av transformationen till en förnybar energisektor är 6 130 mdkr efterföljande en investering på 1 550 mdkr. De beräknade intäkterna kommer från intäkter och kostnadsbesparingar för landet.
  • Utöver de kvantitativa värdena har ett antal kvalitativa värden identifierats. Dessa inkluderar värden relaterade till en stärkt global position, en ökad teknologisk utveckling samt ett förbättrat samhälle.

Den senaste tiden har det cirkulerat andra summeringar av kostnaden för omställningen till ett förnybart elsystem. Janne Wallenius, en av grundarna till kärnkraftsbolaget Blykalla Reaktorer, har väckt uppmärksamhet genom komma fram till det motsatta jämfört med BGC.

I en artikel i SvD hävdar Wallenius att ny kärnkraft skulle spara minst 1000 miljarder. I en ytterligare artikel i Montel påstår han att det skulle bli 600 miljarder billigare att långsiktigt satsa på kärnkraft jämfört med ett hundra procent förnybart elsystem.

Företrädaren för Blykalla Reaktorer hänvisar till en rapport från Sweco – men Swecos Frank Krönert pekar på att en stor del av totalkostnaden som nämns i rapporten är reinvesteringar som skulle ha uppkommit även om den befintliga produktionsmixen hade behållits.

Lennart Söder, professor i energisystem på KTH, är kritisk till hur Blykalla har använt siffrorna i Swecos rapport. Söder hänvisar bland annat till att man inte räknat med kärnkraftens driftkostnader i exemplet, vilka är högre än för sol- och vindkraft. Därtill ingår 85 TWh sol- och vindkraft i Swecos scenario jämfört med Sveriges åtta kärnkraftsreaktorer som bara kommer upp i 66 TWh. – Antingen har de inte läst hur nivån räknats fram, eller inte förstått hur den räknats fram, eller missuppfattat hela rapporten, skriver Lennart Söder till Montel.

Svensk Vindenergi vidhåller att den förnybara omställningen är samhällsekonomiskt lönsam.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraftsproduktion och vi bör ta tillvara dessa fördelar i form av goda vindlägen och låg produktionskostnad.

Stark kraftbalans och utbyggnad av elproduktion med låg produktionskostnad stärker Sveriges konkurrenskraft. Med mycket vindkraft tillsammans med en utvecklad marknad för systemtjänster till elnätet kan Sverige erbjuda uthålligt och långsiktigt lägre elpris än andra EU-länder.

Charlotte Unger Larson

Svensk Vindenergi