2018-05-23

Komm. från oss

Skyndsamt behov av stoppregel inom elcertifikatsystem

Elcertifikatsystemet snart fullt – nu behövs snabbt beslut om stoppregel

Energimyndigheten presenterade 2018-05-22 uppgifter om måluppfyllelsen inom det gemensamma elcertifikatsystemet med Norge. Enligt rapporten återstod 8,7 TWh per 2018-03-31.

Tyvärr är uppgifterna i rapporten ofullständiga. Många projekt med investeringsbeslut saknas i sammanställningen. Det handlar om ca 2 TWh i Sverige och ca 3 TWh i Norge.

Enligt våra beräkningar återstår det nu mindre än 4 TWh sammantaget i Sverige och Norge. Sett till tagna investeringsbeslut kan systemet bli fullt redan i år.

Energimyndigheten utreder just nu hur en stoppmekanism för det norsk-svenska elcertifikatsystemet kan införas i Sverige innan utgången av 2020.

Utvecklingen går mycket snabbt och det är tveksamt om Energimyndigheten – även om uppdraget påskyndas –  hinner föreslå den perfekta stoppregeln innan målet har nåtts sett till tagna investeringsbeslut.

Mest angeläget är att systemet stängs i balans och att spelreglerna blir tydliga för investerarna. Därför bör Energimyndigheten skyndsamt presentera en enkel lösning som innebär att anläggningar inte godkänns för tilldelning av elcertifikat efter den dag då systemet är fullt sett till driftsatt produktion.

Energimyndigheten och NVE bör även kommunicera när systemet är fullt utifrån tagna investeringsbeslut och förklara att projekt vars investeringsbeslut tas efter den tidpunkten löper stor risk att inte få några elcertifikat –  även om ny lagstiftning inte skulle vara på plats vid det tillfället.

Svensk Vindenergis prognos är att vindkraftsproduktionen kommer att öka från cirka 17 TWh år 2017 till nära 30 TWh år 2021