2018-01-19

Aktuellt

Slutsatser av Svensk Vindenergis medverkan i Elcertifikatkonferensen, Gardemoen 18/1

Svensk Vindenergi deltog under torsdagen återigen i Montels årliga elcertifikatkonferens. Årets övergripande talarteman rörde utvecklingen av norsk och svensk energipolitik samt status för elcertifikatmarknaden i Norge och Sverige 2018. Charlotte Unger Larson, Vd på Svensk Vindenergi, deltog under eftermiddagen i ett panelsamtal med Andreas Aasheim, rådgivare på NORWEA. Ett brådskande behov av en volymrelaterad stoppregel var en slutsats som betonades under panelsamtalet – en faktor som Unger Larsson pekade på har varit en av elcertifikatsystemets största brister genom åren.

Då det befintliga utbyggnadsmålet till 2020 nästan uppnåddes under 2017 – med hänsyn till tagna investeringsbeslut – bidrog Energiöverenskommelsens förlängning av utbyggnaden att den dåvarande oron inför bristen på stoppregel försköts framåt i tiden. Sedan nya investeringsbeslut om 18 TWh till 2030 kungjorts aktualiseras behovet av en ny stoppregel, menade branschorganisationernas representanter under torsdagens panelsamtal.

En volymrelaterad stoppregel är att föredra framför en tidsrelaterad, då vi i dagsläget måste utgå från att marknaden inte nödvändigtvis förhåller sig inom de ramar som utbyggnadsmålet anger. Just nu byggs anläggningar i Norge, trots att det gemensamma målet om 28,4 TWh redan har uppnåtts. Den dramatiska ökningen av investeringsbeslut under förra året gör att vi redan befinner oss halvvägs in i den nya målsättningen sett till tagna investeringsbeslut, långt före själva målperioden 2022–2030 har börjat. Det indikerar att producenter tar liten hänsyn till systemets politiska målsättningar, menade Svensk Vindenergis Vd Unger Larson.

Utifrån att systemet troligtvis är färdigbyggt redan om ett par år, skulle ett tidsrelaterat stopp kräva en tidigareläggning av målet om 18 TWh – men även under sådana omständigheter skulle risken att bygga för mycket vara överhängande.

I panelsamtalet lyftes även välkomnandet av Energimyndighetens uppdrag i 2018 års regleringsbrev att undersöka olika typer av stoppregler med dess för och nackdelar. Oavsett Energimyndighetens rekommendationer efter utredningen, bör en snabb process med tillhörande preposition komma till stånd för att undvika onödig risk för marknaden och att systemet havererar. Här ser Svensk Vindenergi fram emot en konstruktiv dialog med myndigheten.

Läs mer om konferensens program här.