2019-04-17

Komm. från oss

Stoppregel: Remissinstanserna avstyrker EM:s förslag och vill se en annan lösning

Remissinstanserna har sagt sitt; 42 avstyrker och endast 9 tillstyrker Energimyndighetens förslag till stoppregel. Bland de som avstyrker förslaget är stödet stort för den lösning som Svensk Vindenergis förordar.

Såväl mindre privata investerare, stora utländska kapitalförvaltare, kommunala och statliga kraftbolag, miljöorganisationer och akademi anser att det måste införas en stoppregel som säkerställer att det inte släpps in mer kraftproduktion i elcertifikatsystemet än vad målsättningen för systemet anger.

Nu uppmanar Svensk Vindenergi regeringen att ge Energimyndigheten i uppdrag att presentera ett nytt förlag till stoppregel som lever upp till tidigare politiska löften om ett ansvarsfullt avslut på elcertifikatsystemet.

Se remisssammanställningen.
Länk till inkomna remissvar.
Se tidigare inlägg om stoppregeln.