2017-06-08

Komm. från oss

Stor potential för havsbaserad vindkraft – ny rapport från WindEurope

Havsbaserad vindkraft fortsätter att utvecklas snabbt, från nischteknik till storskalig producent av förnybar el. Det finns idag 12,6 GW havsbaserad vindkraft i Europa och till år 2030 kan den havsbaserade vindkraften producera 7% till 11% av EU: s elbehov. Men det är bara en bråkdel av potentialen som finns i de europeiska havsområdena.

I den nya rapporten Unleashing Europe’s offshore wind potential (utarbetad för WindEurope av BVG Associates och Geospatial Enterprises) bedöms potentialen för havsbaserad vindkraft i tre havsområden (Baltikum, Nordsjön och Atlanten från Frankrike till norra Storbritannien) till år 2030 utifrån två politiska scenarier:

  • Ett basscenario baserat på nuvarande politiska ramar och antaganden om framtida politik med hänsyn till de senaste kostnadsminskningarna.
  • Ett högscenario baserat på vad industrin skulle kunna leverera om länderna ser över och förbättrar reglerna för nätanslutning, marknadsstödsmekanismer, platsutveckling och utveckling av utbudskedjor.

Slutsatser i sammanfattning

Havsbaserad vindkraft kan teoretiskt generera mellan 2 600 TWh och 6 000 TWh per år till en konkurrenskraftig kostnad – 65 EUR/MWh eller lägre, inklusive nätförbindelse, med den teknik som kommer att ha utvecklats fram till 2030.

Denna potential skulle utgöra mellan 80% och 180% av EU: s totala elbehov i respektive basscenariot respektive högscenariot. Dessutom visar analysen att upp till 25% av EU:s elbehov kan täckas av havsbaserad vindkraft till i genomsnitt 54 EUR/MWh på de mest fördelaktiga platserna (detta förutsätter bottenfasta fundament och inkluderar nätanslutning).

I basscenariot sker utbyggnaden i Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. I högscenariot ingår även Irland, Polen, Lettland och Litauen.

För att möjliggöra utnyttjandet av de mest kostnadseffektiva områdena och för att kunna täcka 7% till 11% av EU: s elbehov år 2030, måste EU-ländernas regeringar:

  • Satsa på ambitiös utbyggnad av havsbaserad vindkraft fram till 2030 och därefter, som en del av nationella energi-, klimat- och ekonomiska utvecklingsplaner.
  • Samarbeta, både på mellanstatlig nivå och med utvecklare och leverantörer, för att tillhandahålla en kontinuerlig, tillräcklig och synlig pipeline av projekt som gör det möjligt för industrin att investera i teknik, kompetensutveckling, arbetstillfällen och kostnadsreduktion i hela försörjningskedjan.
  • Koordinera tidplanerna för anbud i samtliga aktuella havsområden.
  • Samarbeta i planering och projektutveckling för att säkerställa att områdena med lägst energikostnad (LCOE) utnyttjas och kan anslutas till nätet.
  • Underlätta utveckling av nätinfrastruktur, inklusive nätverksanslutningshubbar, för att stödja utnyttjandet av den lägsta LCOE-resursen.
  • Införa stödmekanismer som driver konkurrens och projektleverans – till dess att de inte längre behövs.

Ladda ner rapporten här