Svensk Vindenergi / Svar på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svar på promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”

Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening har fått möjlighet att lämna synpunkter på Infrastrukturdepartementets promemoria 2021-02-02 ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs”.

Våra övergripande synpunkter:

Vi välkomnar regeringens förslag och bedömer att det är väl i linje med Svenska kraftnäts befintliga uppdrag. Förslaget ger SVK förutsättningar att aktivt planera för den pågående omställningen av kraftsystemet.

Förslaget kan få stor betydelse för möjligheten att bygga bort den effekt- och kapacitetsbrist som i dag finns i delar av landet. Det kan också bidra till att villkoren för ny elproduktion till havs blir mer jämställd med villkoren för landbaserad elproduktion.

Vi välkomnar att förslaget inte är utformat som en subvention, utan som en integrerad del i SVK:s uppdrag att bygga och förvalta transmissionsnätet mellan de områden där elproduktion sker och de områden där efterfrågan finns. Det blir en naturlig fortsättning på hur stamnätet tidigare byggts ut.

Det är positivt att regeringen valt den teknikneutrala formuleringen ”havsbaserad elproduktion” i förslaget. Det gör det möjligt att inkludera investeringar i flera olika kraftkällor samt teknik för energilagring och -distribution.

Vi föreslår ett tillägg till SVK:s instruktion om att transmissionsnät också bör kunna byggas ut inom ekonomisk zon i de fall där det är samhällsekonomiskt motiverat. Detta skulle öka flexibiliteten för såväl SVK som marknadsaktörer.

Några utmaningar som behöver hanteras när förslaget implementeras:

De senaste åren har utvecklare satsat mycket på projekt för havsbaserad elproduktion i svenskt vatten. För att värna långsiktiga spelregler bör SVK i sin planering ta hänsyn till de redan gjorda investeringarna.

Det behöver förtydligas hur SVK ska ta hänsyn till projekt i olika utvecklingsfaser i relation till geografisk placering av nät och anslutningspunkter, vilken nivå på utbyggnad som SVK ska sträva efter och inom vilken tidshorisont.

Förslag på ytterligare åtgärder:

För att den uppdaterade instruktionen ska få önskad effekt menar vi att regeringen snabbt bör snabbt besluta om en tidsram för SVK:s planering, samt säkerställa tillräckliga resurser till SVK så att befintliga och nya planer kan genomföras. Vi förordar även att förslaget kompletteras med ett nationellt planeringmål för elproduktion, för att säkerställa att samhället klarar klimatomställningen genom elektrifiering.

Läs hela vårt remissvar här