Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi deltar på regeringens nationella klimatmöte

Svensk Vindenergi deltar på regeringens nationella klimatmöte

Den 16 juni har regeringen bjudit in näringsliv, civilsamhälle, akademi och organisationer till ett nationellt klimatmöte för att få underlag till Sveriges nya klimathandlingsplan. Svensk Vindenergis vd Daniel Badman deltar på mötet med 5 budskap från vindkraftsbranschen.

Det är bråttom. FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att 2020-talet blir avgörande för att hejda den globala uppvärmningen och att elektrifiering och vindkraftsutbyggnad är avgörande delar av lösningen. Elektrifieringen i industri- och transportsektorerna gör att elanvändningen kan dubbleras till år 2035. Svensk Vindenergis budskap till regeringens nationella klimatmöte är:

  1. Om vi ska nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 måste all användning av fossila bränslen upphöra. Merparten av de fossila bränslen som används i Sverige ligger utanför elsystemet, men inom energisystemet. För att det energipolitiska målet ska vara i linje med klimatmålet bör den nya målformuleringen istället vara ”ett fossilfritt energisystem år 2045” istället för ”en fossilfri elproduktion år 2030”.
  2. För att få till den kraftiga utbyggnaden av både elproduktion och elnät är tillstånden den avgörande frågan. Vi har inte råd att säga nej – fokus behöver nu ligga på att möta industrins ökade elbehov till år 2023. Svensk Vindenergi har samlat våra 10 viktigaste förslag för tillståndsprocesserna.
  3. Vindkraften kommer bidra på kort och medellång sikt. Det här året kommer att bli ett bra år för vindkraften, men från 2024 bedömer vi att utbyggnadstakten saktar ned. Samtidigt ser vi att våra grannländer och resten av EU snabbar på sin utbyggnad. För att inte halka efter och tappa den konkurrenskraft som vi har idag måste Sverige snabba på och få fram betydligt fler tillstånd för vindkraft.
  4. Var teknikinkluderande när det nya moderna dubbelt så stora elsystemet byggs. Säkerställ att förmågor för ett robust och flexibelt elsystem betalar sig. Svenska kraftnät behöver driva på ytterligare för att stimulera stödtjänster och teknik som säkerställer en robust drift, samtidigt som marknadshinder för nya tekniker rivs. Vi behöver dra nytta av den flexibilitet som finns i till exempel vätgassatsningar, elfordon, värmesystem och energilager. Svenska företag är världsledande inom dessa områden.
  5. Politiskt ledarskap är nyckeln för att driva förändringen. För att omställningen ska gå fort nog behöver vi ett samhällskontrakt mellan politik, myndigheter, näringsliv, offentlig sektor, akademi och medborgare. Det måste bli tydligare vad vinsten med ett fossilfritt samhälle blir för gemene man så väl som för samhället i stort. Här har politiken på nationell och lokal nivå en avgörande roll. Idag är den politiska och juridiska risken i Sverige många gånger för hög för att våga satsa de mångmiljardbelopp som krävs. Det har vi inte råd med.