Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi tillbakavisar regeringens förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet

Svensk Vindenergi tillbakavisar regeringens förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet

Tidigare i år presenterades regeringens förslag till stoppregel. Förslaget utgör ett tidsstopp den 31 december år 2021 och komprimering av kvotkurvan så att systemet avslutas år 2035 istället för 2045. Svensk Vindenergi uppskattar att regeringen har lyssnat på branschen och väljer en lösning som är mer ändamålsenlig än det förslag till stoppregel som Energimyndigheten tidigare lämnat. Men det nya förslaget blir i praktiken verkningslöst. Detta eftersom stoppregelns syfte – att förhindra en överutbyggnad i elcertifikatsystemet – inte uppfylls.

I vårt remissvar uppmanar vi därför regeringen att komplettera sitt förslag med ett tilldelningsstopp enligt vårt tidigare förslag till stoppmekanism från förra remissomgången i syfte att stänga elcertifikatsystemet i balans. Därigenom förhindras en överutbyggnad inom systemet och priskollaps kan undvikas.

Den lösning till stoppregel som regeringen presenterat fokuserar på att minimera kostnader för elkonsumenterna. Detta trots att den nya förnybara elproduktionen som tillkommit genom elcertifikatsystemet har pressat priset för elen som används i hushåll och industrier[i]. Eftersom målet för elcertifikatsystemet nås cirka 10 år i förväg får elkonsumenten ett lägre elpris som kompenserar för elcertifikatkostnaden fullt ut – och troligtvis mer därtill. Få andra länder har haft så låg kostnad för stödsystem för förnybar elproduktion som Sverige. Samtidigt är dagens elpris och elcertifikatpris på historiskt låga nivåer vilket straffar de investerare som driver omställningen mot ett förnybart samhälle.

Om inte elcertifikatsystemet stängs i balans går priset på elcertifikaten mot noll. Det innebär att producenterna blir utan ersättning för den utbyggnad som de har varit med och bekostat. Hårdast straffas de svenska producenterna eftersom överutbyggnaden, i förhållande till åtagandet, är väsentligt större i Norge än i Sverige.[ii]

Elcertifikatsystemet skapades för att ge en extra intäkt till producenter av förnybar el och därigenom möjliggöra investeringar i förnybar elproduktion. Enligt regeringen är elcertifikatsystemet ett marknadsbaserat system. Det är endast delvis sant eftersom efterfrågan är politiskt styrd via fastställda kvoter. För att fungera är marknaden beroende av politiska åtgärder som regelbundna tekniska justeringar, transparens och förutsägbarhet för att underlätta för marknadsaktörerna att fatta rätt beslut.  Sedan införandet 2003 har elcertifikatsystemet genomgått många förändringar. Samtliga förändringar har försämrat förutsättningarna och lett till bristande lönsamhet för de som investerarat utan kännedom om förändringen. Ingen regering har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skapa balans mellan utbud och efterfrågan efter genomförd förändring.

Vi litar på att politikerna håller sig till tidigare löften och lyssnar på branschens inspel.

Läs vårt remissvar här.

Bakgrund
Energiöverenskommelsen 2016 innehöll bland annat ett nytt mål på 18 nya TWh förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatmarknaden till år 2030. Det nya målet ansågs medföra en risk för överutbyggnad och i ”energiöverenskommelsepropositionen” (2016/17:179 – Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017) beskrivs hur överutbyggnad inom elcertifikatsystemet ska motverkas;

  • Det är införandet av en stoppmekanism som ska användas för att förhindra överutbyggnad av elproduktion av förnybar el.
  • Avsaknaden av en stoppregel i Sverige kan leda till ett överutbud av elcertifikat och därmed en priskollaps.
  • Sverige bör därför inför en stoppregel som ska bidra till balans mellan utbud och efterfrågan på elcertifikatmarknaden.

I december 2018 presenterades Energimyndighetens förslag som innebar att en stoppmekanism skulle träda i kraft nära 10 år efter att utbyggnadsmålet uppnåtts. Förslag mottogs övervägande negativt. Sammanställning av remissvaren visar att 42 av 91 remissinstanser avstyrkte förslaget. Av dessa förordade 38 Svensk Vindenergis förslag till stoppregel 2019. Endast 9 remissinstanser tillstyrkte Energimyndighetens förslag.

[i] Enligt tidigare bedömningar från Energimyndigheten och Sweco innebär utbyggnaden av förnybart en elprispressande effekt, allt annat lika, med uppskattningsvis 3 – 9 öre/kWh lägre vid ytterligare 18 TWh som är det utökade målet för elcertifikatsystemet.

[ii] Enligt Energimyndighetens och NVE:s senaste kvartalsrapport var den sammanlagda överutbyggnaden drygt 15 TWh (33% av åtagandet) per 2019-12-31. Norges överutbyggnad var 8,3 TWh (63% åtagandet), Sveriges överutbyggnad var 6,9 TWh (21% av åtagandet).

___________

Kontakt
Tomas Hallberg, projektledare, Svensk Vindenergi
Tel: 070-164 44 53
E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magusson@svenskvindenergi.org
___________