Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

Svensk Vindenergi välkomnar ett av Artskyddsutredningens förslag

Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt för att möjliggöra samhällets och inte minst industrins klimatomställning och elektrifiering. Artskyddsutredningen lämnar ett förslag som kan bidra till utbyggnaden.

Hotet från klimatförändringen är akut och den biologiska mångfalden är nära kopplad till klimatet. Höjda temperaturer och förändrade väderförhållanden kommer att försämra livsbetingelserna för många arter om vi inte skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med produktion av el från förnybara källor. Naturskyddsföreningen bedömer att vindkraften kan fyrdubblas i Sverige utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald och artrikedom.

Trots vindkraftens uppenbara fördelar återstår många hinder. Vår kartläggning av vindkraftsansökningar 2014-2020 visar att endast 40 procent av totalt 5 784 ansökta och avgjorda vindkraftverk har beviljats tillstånd.

Det har blivit svårare och svårare att få tillstånd att uppföra vindkraft i områden där det förekommer fåglar. En del av svårigheterna bottnar i osäkerhet om artskyddet ska gälla för varje individ eller om man ska se till påverkan av hela populationen.

– Vi välkomnar att artskyddsutredningen föreslår att fågeldirektivets och livsmiljödirektivets olika förbudsregler ska implementeras i separata bestämmelser. Det ger förutsättningar för att direktiven kan tillämpas som EU avsett. Förslaget bör kunna genomföras skyndsamt av regeringen som en ändring direkt i artskyddsförordningen, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

 

Läs vidare

Svensk Vindenergis remissyttrande

Vindkraftsansökningar 2014-2020 – endast 40 procent av vindkraftverken har beviljats tillstånd.

Svenska Naturskyddsföreningen – Vindkraft, en viktig del av framtidens energisystem