Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergi välkomnar förslag från Klimaträttsutredningen

Svensk Vindenergi välkomnar förslag från Klimaträttsutredningen

Klimaträttsutredningen lämnar flera förslag som kan bidra till vindkraftens utbyggnad. Svensk Vindenergi välkomnar i sitt remissvar flera av förslagen men vill också se ett antal kompletteringar.

– Svensk industri har påbörjat en genomgripande omställning. Fossil energi ska på kort tid ersättas med grön el. Därtill etablerar sig nu helt ny elintensiva industrier som ska producera bland annat batterier och grön vätgas. Behovet av el väntas till följd vara minst dubbelt så stort redan inom 20 år. Vindkraften kan byggas ut snabbt, i stor skala och till låga priser och kan bäst möta behovet, bara den ges rätt förutsättningar, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

– Klimaträttsutredningen föreslår bland annat att vindkraftens klimatnytta ska vägas in i miljöprövningen av en ny etablering. Det är ett bra förslag. I miljöprövningen vägs olika intressen mot varandra, men klimatet är inte av dem. Det hämmar vindkraftens utbyggnad. En kartläggning som vi låtit göra visar att endast 4 av 10 vindkraftverk beviljas tillstånd.

Svensk Vindenergi välkomnar utredningens förslag att:

  • förtydliga att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat
  • föra in avvägning mot klimatnyttan i miljöbalken
  • principen om bästa möjliga teknik ska gälla även för växthusgaser
  • ge hushållningsprincipen tydligare klimatperspektiv
  • förtydliga klimatperspektivet i beslutsunderlagen
  • omprövning och tidsbegränsning måste tillämpas effektivt
  • undvika omprövning genom ändringstillstånd

I remissyttrande lämnar Svensk Vindenergi därtill två kompletterande förslag;

  • Avvägningsregeln i miljöbalken bör vidgas från ”väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön” till en formulering som innebär att även avvägningar mellan totalförsvarets intressen jämlikt 3 kap. 9 § första stycket miljöbalken och vindkraftsansökningar täcks in. Då möjliggörs en avvägning mellan klimatnyttan av en vindkraftsetablering och totalförsvarets intresse av ”områden av betydelse”.
  • För att underlätta tillämpningen av förslaget att ge klimatnyttan en större tyngd i miljöprövningen bör regeringen Naturvårdsverket uppdras att kvantifiera klimatnyttan av ytterligare elproduktion och vindkraft.

Läs vidare

Svensk Vindenergis remissyttrande över Klimaträttsutredningen

Kartläggning av antalet tillstånd för vindkraftverk

För mer information:

Tomas Hallberg, projektledare, Svensk Vindenergi

Telefon: 070-164 44 53

E-post: tomas.hallberg@svenskvindenergi.org