2019-11-04

Komm. från oss

Svensk Vindenergi välkomnar Nätkoncessionsutredningens förslag

Svensk Vindenergi har lämnat synpunkter på Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät. Vi välkomnar flera av de förslag som presenteras och som förväntas underlätta för energiomställningen. De tre viktigaste är:

  • Möjligheten att bygga nät utan koncession inom ett produktionsnät

Denna åtgärd skulle innebära en stor förenkling och minskad osäkerhet för företag som utvecklar vindkraft och annan förnybar elproduktion. Här är det mycket viktigt att regeringen ser generöst på reglerna för IKN och tydliggör dem för Energimarknadsinspektionen om intentionerna i utredningen ska kunna få verklig effekt. Svensk Vindenergi anser även att överföringsledningar, vars enda syfte är att ansluta en vindkraftspark till nätet, bör betraktas som en del av ett produktionsnät. Dessa ska därför kunna byggas utan koncession.

  • Möjligheten att bygga regionnätsledningar med stöd av områdeskoncession för regionnät

Denna åtgärd bör möjliggöra snabbare anslutning av förnybar elproduktion samtidigt som det blir särskilt viktigt att  säkerställa att inte försvåra för andra nätbolag som även fortsättningsvis ska kunna bygga nät inom området. För att förslaget inte ska bli tandlöst bör områdeskoncessionen kunna användas till och med en spänningsnivå på 130 kV.

  •  Bättre möjligheter att ändra och justera en befintlig koncession

Genom en ökad flexibilitet att ändra befintliga koncessioner ökar förutsättningarna för en snabbare nätutbyggnad och möjligheten att använda den senaste tekniken vid utbyggnad av förnybar elproduktion.

Det finns viktiga områden som Nätkoncessionsutredningen av avgränsningsskäl valt att antingen utesluta eller inte fördjupa sig i, men där Svensk Vindenergi ser ett fortsatt utredningsbehov. De tre viktigaste är:

  • Hur ledtiderna för utbyggnad av stamnätet (från idé till drift) avsevärt kan kortas ned
  • Hur tillståndsprocesserna för att etablera en vindkraftsanläggning kan löpa mer parallellt med tillståndsprocesserna för att etablera de elnät som behövs för att möjliggöra anslutningen
  • Hur utbyggnaden av stamnätet, men även nyttjandet av olika typer av flexibilitetslösningar, bättre kan planeras och samordnas med tillkommande produktion och konsumtion så att den tidskrävande nätutbyggnaden inte förhindrar utbyggnad av förnybar elproduktion och etablering av nya industrier

Läs hela vårt remissvar.