Svensk Vindenergi / Svensk Vindenergis kommentar till Klimaträttsutredningen

Svensk Vindenergis kommentar till Klimaträttsutredningen

Regeringen har tillsatt Klimaträttsutredningen som ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Utredningen slutredovisas i maj 2022 och kommer bland annat att se över miljöprövningen av ”verksamheter med lokal miljöpåverkan som bidrar till att nå klimatmålen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimatnyttan i prövningen” – här omfattas vindkraften.

Svensk Vindenergi träffade utredaren Anders Danielsson och huvudsekreteraren Monica Daoson med medarbetare den 31 mars.

Våra viktigaste inspel:

  • Miljöbalkens portalparagraf bör justeras så att klimatnyttan får större tyngd när den vägs mot andra intressen.
  • Tillståndsprocesserna för vindkraftsparker och elnät måste snabbas på, förenklas och göras mer rättssäkra i enlighet med kraven i EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv. Långdragna och oförutsägbara tillståndsprocesser är idag ett av de största hindren för vindkraftsutbyggnaden. Samtidigt behöver tillstånden anpassas till den snabba teknikutvecklingen (t.ex. fri höjd) så att vindresursen kan nyttjas på bästa sätt.
  • Artskyddsförordningen bör justeras så att skydd av arter är det som vägs mot övrig miljönytta, inte skydd av individer.
  • Kommunala vetot (kommunal tillstyrkan av vindkraft enligt MB 16:4) bör justeras så att kommunens beslut uttalat gäller lokaliseringen (lämplig användning av mark- och vattenområdet), lämnas tidigt och inte kan ändras under processens gång.
  • Elnäten och elsystemet måste moderniseras och anpassas till en högre andel förnybar elproduktion. Överföringskapacitet i elnäten behöver snabbt ökas, och marknader måste utvecklas för så kallade stödtjänster så att vindkraftverk och andra nya tekniker kan bidra till ökad leveranssäkerhet när kärnkraften avvecklas.

Läs vårt underlag här.