2019-06-18

Komm. från oss

Svensk Vindenergis kommentar till Nätkoncessionsutredningen

Nätkoncessionsutredningen lämnade 2019-06-10 rekommendationer för enklare och snabbare nätutbyggnad. Nedan följer några av de viktigaste förslagen:

  • Koncessionsfrihet för alla ledningar inom vindkraftsparken enligt ny föreskrift som EI föreslås ta fram.

Kommentar: Svensk Vindenergi har drivit frågan i många års tid. Ovanstående skulle ta bort dagens osäkerhet kring IKN kopplat till det geografiska avståndet mellan vindkraftverken, där hela parken istället betraktas som ett enda stort produktionsnät. Bindande tolkningsbesked blir heller inte relevant (eller ens möjligt enligt förslaget), vilket bör frigöra resurser hos EI att istället pröva ”riktiga” koncessionsärenden.

  • IKN-reglerna för anslutningsledningen bör tydligas. Utredningen föreslår åtminstone koncessionsfrihet upp till avståndet mellan två vindkraftverk och att koncessionspliktig del ska vara befriad från all övrig reglering.

Kommentar: Det är positivt att utredningen föreslår förenklingar jämfört med idag. Svensk Vindenergi har tidigare spelat in att IKN även bör råda för hela anslutningsledningen, så länge den har till enda uppgift att ansluta en vindkraftspark till elnätet. Det kommer vi att fortsätta trycka på i kommande remissvar.

  • Nuvarande områdeskoncession utökas även till regionnätet så att nya ledningar upp till 130 kV ska kunna byggas utan krav på koncession. Samtidigt ska nätkoncessioner för område som avser regionnät inte omfattas av ett lika starkt legalt monopol som nätkoncessioner för område som avser lokalnät.

Kommentar: Även detta är relevant för vindkraften och borde underlätta och snabba upp möjligheten att bygga nya nät. Viktigt här är att säkerställa att kraven på miljöutredningar inte ökar i gengäld och att det inte blir svårare för vindkraftsbolagens egna nätbolag att även fortsättningsvis ha möjlighet att bygga linjekoncession inom ett annat nätbolags områdeskoncession.

  • Möjlighet att ansöka om ändring eller justering av befintlig nätkoncession för linje.

Kommentar: Positivt förslag i enlighet med Svensk Vindenergis tidigare inspel. Den snabba teknikutvecklingen gör det angeläget med ökad flexibilitet i koncessionsförfarandet, d.v.s. att kunna ändra parametrar utan behöva gå in med en helt ny ansökan.

  • Regler för markåtkomst och ledningsrätt ändras så att processtiden kan förkortas.

Kommentar: Alla sätt att korta ned processtiden för nätanslutningen genom bättre samordning av tillståndsprocessen mellan myndigheter välkomnas.

Sammanfattningsvis – Svensk Vindenergi menar att utredningen föreslår flertalet förbättringar för vindkraften, i synnerhet när det gäller icke-koncessionspliktiga nät. Även om vi hade hoppats på fler förbättringar som inte rör själva koncessionsförfarandet som t.ex. åtgärder för att korta överklagningsperioderna, är förslagen definitivt steg i rätt riktning. Viktigt framöver blir att säkerställa att förslagen också blir rätt utifrån ändamålen.

 

Mattias Wondollek
E-post: mattias.wondollek@svenskvindenergi.org
Tel: 0701 64 44 51