2018-09-21

Komm. från oss

Sveriges kommuner är nyckelaktörer i klimatomställningen

Kommentar till DN:s artikel 2018-09-19.

Det lokala självstyret ger kommunerna en nyckelroll i uppfyllelsen av Sveriges klimatmål, visar en färsk rapport. Men förutom att begränsa de konsumtionsrelaterade utsläppen, har kommunerna en betydande uppgift att minska klimatpåverkan inom andra tunga sektorer. En konkret åtgärd är att skapa förutsättningar för omställningen till förnybar energi genom att tillåta utbyggnad av vindkraft.

Den aktuella rapporten, skapad av Stockholm Environment Institute (SEI) i samarbete med WWF och Världsnaturfonden, fokuserar på sektorerna livsmedel och transporter inom offentlig verksamhet. Med hänsyn till rapportens avgränsning utelämnas flera viktiga områden där kommunens åtgärder är avgörande för klimatomställningen.

Vi vill särskilt lyfta vindkraften som ett sådant exempel:

För att nå Energiöverenskommelsens mål om ett 100 % förnybart energisystem till 2040 måste den förnybara elproduktionen byggas ut. Vår bedömning är att vindkraftsproduktionen behöver öka från dagens 17 TWh till 70 TWh till 2040 för att skapa de marginaler som behövs i elförsörjningen för att göra transport- och industrisektorn mer klimatvänliga och samtidigt behålla möjligheten till elexport, trots successiv utfasning av kärnkraften.

Förutom klimatnyttan ger vindkraften såväl social som ekonomisk återbäring på kommun- och regionnivå. Det lokala näringslivet gynnas under parkens etablerings- och driftsfas då en mängd direkta och indirekta arbetstillfällen uppkommer i samband med byggnation, underhåll och service. Samtidigt tränger utbyggnad av den svenska förnybara elproduktionen undan fossil elproduktion i resten av Europa. Enkelt sagt; en ’win-win’ för alla!

Men tyvärr försvåras, försenas och fördyras den förnybara omställningen av att kommuner använder sin vetorätt att säga nej till vindkraft. Omkring hälften av alla projekt stoppas, innan de ens kommit till miljöprövning. Bristen på förutsägbarhet, och det faktum att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan inte omgärdas av rättssäkerhetsprinciper som är självklara vid annan myndighetsutövning, innebär stora problem för vindkraftsutbyggnaden och vindkraftsföretagen.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslog efter en utredning år 2017 att vetorätten bör slopas, då bestämmelsen motverkar sitt eget syfte; nämligen att påskynda omställningen till förnybart.  Tillståndsprövningen anses av utredningen fullgod utan vetot, eftersom att kommunen har stora möjligheter att styra över såväl lokalisering som etablering genom översiktsplanen och som remissinstans i tillståndsprövningen.

Trots expertmyndigheternas uttalande, har vi än så länge inte sett några nationella politiska initiativ till borttagande av vetot. Detta är illa, eftersom att det idag är godtyckligt hur vindkraftens nytta, som är nationell och global, vägs mot lokala intressen och prioriteringar. Om klimat- och samhällsnyttan inte vägs in vid tillståndsprövningar riskerar det kommunala vetot att tränga bort vindkraften från goda vindlägen och förhindra att vi når klimatmålen. Dessutom behövs då fler vindkraftverk för att uppnå samma produktion.

För att bygga ut den förnybara elproduktionen, behövs tydligare incitament för kommuner att upplåta mark för vindkraft, liksom incitament att låta utbyggnaden ske med modern teknik. Svensk Vindenergi och organisationen Hela Sverige ska leva arbetar därför för att fastighetsskatten från vindkraften ska tillfalla landets kommuner istället för staten. Utöver de förtjänster som vindkraften naturligt inbringar, vore en sådan reglering en fantastisk ekonomisk injektion som särskilt skulle gynna våra mindre kommuner.

Det är nu upp till våra nationella politiker att få kommunerna att inse sina möjligheter att tjäna på omställningen. Men kommunerna måste även upplysas om sina skyldigheter att medverka till att bromsa klimatförändringen.

Ovanstående fråga blir kanske, ur klimatsynpunkt, den viktigaste för blivande regering att hantera under kommande mandatperiod.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi