2014-01-31

Komm. från oss

Kommentar: Tekniska kvotjusteringar och ökade subventioner är två olika saker

Den 11 februari kommer Energimyndigheten och den norska motsvarigheten NVE att presentera förslag till nya kvoter i elcertifikatsystemet inför kontrollstation 2015. Det är ett gemensamt svensknorskt stödsystem som ger producenterna av förnybar el extra intäkter och kvoterna anger hur stor del av den el som handlas som ska vara förnybar. Därmed skapas en efterfrågan på mer förnybar elproduktion. Kvoterna sätts utifrån prognoser för bland annat elanvändningen och utfasning av kraftproduktion ur systemet.

Vid varje så kallad kontrollstation genomförs tekniska justeringar för att kompensera för prognosavvikelserna från förra kontrollstationen och den här gången finns det tydliga avvikelser som har skapat ett överskott av elcertifikat. Det i sin tur har sänkt priset på elcertifikat till den grad att det blir svårt att nå lönsamhet vid investeringar i förnybar elproduktion. Lönsamhet som skulle ha funnits där om inte felaktiga prognoser hade gjorts.

De tekniska justeringar som vi efterfrågar syftar till att snarast möjligt nollställa systemet till dess ursprungliga skick så att marknadsaktörernas spelregler kan upprätthållas och målet inom elcertifikatsystemet uppnås. Det handlar alltså inte om att öka subventionerna till den förnybara elproduktionen. Denna bild målas dock tyvärr ofta felaktigt upp i debatten och av media.

Vår analys pekar på att kostnaden för elkonsumenten även med de kraftiga tekniska justeringarna som vi föreslår, förväntas hamna på en historiskt låg nivå. Det beror framförallt på att mer kraft med låg marginalkostnad sänker elpriset vilket kompenserar för de (något) ökade certifikatkostnader som följer av justeringarna.

Mattias Wondollek, elnät och marknad