2017-09-29

Komm. från oss

Bestämmelsen om det så kallade kommunala vetot bör upphävas

I en artikel i Aktuell Hållbarhet 2017-09-29 ger advokater från elva välkända advokatbyråer stöd till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att upphäva bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft i 16 kap. 4 § miljöbalken.

När bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken infördes år 2009 fick Sverige en lag som tillåter godtyckliga beslut, innebär obefintlig förutsägbarhet, ger utslag som inte kan överklagas och som kan leda till att kommuner begär ersättning för att bevilja en ansökan.

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan kom snabbt att kallas ”det kommunala vetot”. Sedan bestämmelsen infördes har många vindkraftsprojekt stoppats. I rapporten Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län analyseras tillståndsansökningar i Västra Götaland mellan åren 2009 och 2014. Nära hälften av de avslutade vindkraftsärendena fick en kommunal avstyrkan, eller förväntades få en avstyrkan med påföljd att ansökan drogs tillbaka.

Det är fullt rimligt, och önskvärt, att en kommun ska ha en tung och viktig roll när ny vindkraft byggs. Såväl advokaterna som myndigheterna konstaterar Miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan. Kommunernas inflytande säkerställs både genom deras starka ställning i prövningen och genom deras möjlighet att styra lokaliseringen via översiktsplaneringen.

Regelverket kring kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk är rättsosäkert och ineffektivt. Tillämpningen försvårar tillståndsprocessen och förlänger handläggningstiden.

Användandet av det kommunala vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

I Paris enades världens länder om att bromsa den pågående klimatförändringen. Om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader kommer alla delar av samhället behöva ställa om, till exempel krävs omfattande investeringar i förnybar elproduktion.

Sverige har antagit ett klimatpolitiskt ramverk. Förra året slöt fem riksdagspartier en energiöverenskommelse med målet att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. För att nå dit behövs sannolikt 60 – 70 TWh i årlig vindkraftsproduktion. Till år 2040 ska även all nuvarande vindkraft ersättas.

Energiöverenskommelsen 2016 innebär bland annat att elcertifikatssystemet förlängs och utökas med 18 TWh förnybar elproduktion till 2030. Svensk Vindenergi bedömer att cirka 15 (av 18) TWh kommer att produceras av vindkraft. För 15 TWh vindkraft behövs cirka 1 500 moderna, fullstora, vindkraftverk i goda vindlägen. Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan motverkar, försenar och fördyrar allt detta.

Prövning av vindkraft måste likställas med andra tillståndspliktiga verksamheter. Tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar måste underlättas och förenklas för att det ska bli möjligt att få fram de tillstånd som behövs för att:

  • Nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem till år 2040
  • Vindkraften ska kunna bidra till miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.

Charlotte Unger Larson

Vd Svensk Vindenergi