Svensk Vindenergi / Uppmaning till EU:s energiministrar: säkra gott investerarklimat för att trygga klimatmålen

Uppmaning till EU:s energiministrar: säkra gott investerarklimat för att trygga klimatmålen

Den 27–28 februari träffar energiminister Ebba Busch sina ministerkollegor för ett informellt ministermöte i Stockholm för att diskutera framtiden för energiområdet inom EU. Svensk Vindenergi anser att det är avgörande med tydliga investeringssignaler för förnybar elproduktion i hela EU för att undvika ytterligare import av fossila bränslen och för att nå EU:s klimatmål till 2030 och 2055.

Just nu träffas EU:s energiministrar i Stockholm för ett informellt energirådsmöte. Sverige har tagit över ordförandeklubban i EU under en minst sagt turbulent tid på energiområdet med europeisk energikris till följd av Rysslands invasion av Ukraina och skenande elpriser. Samtidigt tillkommer nya EU-initiativ inom klimat- och energiområdet och flera EU-direktiv som påverkar energiområdet revideras, bland annat EU:s elmarknadsdirektiv. EU-kommissionen har nyligen genomfört en konsultation om vad revideringen bör innefatta och lägger fram de första förslagen till direktivsändringar i mitten av mars i år.

– Några av Kommissionens förslag i konsultationen kan leda till ännu större osäkerhet för investerare. Det är avgörande att EU skickar tydliga investeringssignaler för förnybar elproduktion, så att vi kan undvika ytterligare import av fossila bränslen och uppnå EU:s klimatmål, säger Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor på Svensk Vindenergi.

Den pågående energikrisen har satt den europeiska ekonomin i en svår situation. EU:s energimarknad har – med rätta – översatt obalansen mellan utbud och efterfrågan av energi till högre energipriser. EU:s nationella regeringar ingrep då på energimarknaden för att lätta på bördorna för slutkonsumenterna genom ett intäktstak på energibolagens övervinster. Men Svensk Vindenergi anser att det ledde till fragmenterade och okoordinerade insatser runt om i EU, då regeringarna saknade en gemensam politisk reaktion på situationen.

– Detta undergrävde själva grunderna för EU:s inre energimarknad, vilket ledde till osäkerhet om intäkterna. I slutändan riskerar detta att leda till mycket stora negativa effekter på investeringsförutsättningarna för förnybara energikällor, säger Lina Kinning, ansvarig för EU-frågor på Svensk Vindenergi.

EU anger i REPowerEU, den nya strategin för energitrygghet, att en ökad tillgång till förnybar el från inhemska källor är nyckeln för att pressa energipriserna. EU vill att vindkraft ska stå för 43 procent av unionens elektricitet år 2030, jämfört med dagens 15 procent. Detta innebär en fördubbling av vindkraftsutbyggnaden från dagens effekt på 15 gigawatt (GW) per år till 30 GW per år. I dagsläget bygger Europa inte tillräckligt mycket vindkraft, och investeringarna minskar:

  • Beställningar på nya vindkraftverk i EU har sjunkit med 47 procent under 2022, jämfört med 2021.
  • Under förra året fattades det nästan inga slutliga investeringsbeslut om havsbaserad vindkraft inom EU.
  • Under januari-november 2022 var de slutliga investeringsbesluten i EU endast till 12 GW.

Svensk och europeisk vindkraft samlad röst i EU

Svensk Vindenergi anser att det är nödvändigt med en bra reform av utformningen av EU:s energimarknad för att vända de nuvarande oroväckande trenderna i investerarklimaten, och därmed i utbyggnadstakten av europeisk vindkraft. Svensk Vindenergi och den europeiska branschorganisationen WindEurope har kommunicerat följande till EU-kommissionen i konsultationen:

  • Prioritera byggandet av en framtidssäker energimarknadsdesign. De kortsiktiga utmaningarna i samband med höga energipriser skulle kunna hanteras effektivare genom bättre och snabbare genomförande av EU:s befintliga regelverk för förnybar energi.
  • Bekräfta att investeringar i förnybara energikällor är säkra. Respektera investerarnas möjligheter att använda sig av alla tillgängliga avtalsformer för upphandling av elförsörjning,
  • Förläng inte nödåtgärderna om ingrepp på elmarknaden och inkomsttak för inframarginal produktion efter det ursprungliga slutdatumet juni 2023.
  • Behåll kortsiktiga marknader som bygger på marginalprissättning när man utformar klimatkompatibla långsiktiga mekanismer för tillräcklig kapacitet.
  • Tydliggör reglerna för nätanslutning av förnybara energikällor och prioritera utbyggnaden av elnätet.

Fördjupning

Smidigt och enkelt genomförande krävs när Sverige genomför EU:s energikrispaket (kommentar, 9 januari 2023)

EU snabbar på tillståndsprocesserna för förnybart (kommentar, 21 december 2022)

Sweden2023.eu: Information om informellt TTE-möte på ordförandeskapets webbplats

Wind Europe: Position papers

Kontaktpersoner

Erik Almqvist, elnät och elmarknad, Svensk Vindenergi
073-025 78 46

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35