Svensk Vindenergi / Utbyggnaden av elnät måste bli proaktiv

Utbyggnaden av elnät måste bli proaktiv

Det finns inte längre någon risk att det byggs för mycket elnät i Sverige. Risken är tvärtom att det byggs för lite. Det är en realitet som måste styra hanteringen av nya anslutningar till stamnätet, skriver Svensk Vindenergi i ett remissyttrande.

Yttrandet gäller Svenska Kraftnäts förslag om en förändrad process för att ansluta ny elproduktion till stamnätet. Svensk Vindenergi har fått yttra sig som en av tio organisationer inom Svenska Kraftnäts strategiska råd, Planeringsrådet.

Elektrifieringen förutsätter snabbt utbyggda elnät

– Behovet av el väntas vara dubbelt så stort i Sverige inom 20 år. Fossil energi ska ersättas med grön el inom industrier och bland transporter. Så ska elektrifieringen och klimatomställningen vara möjlig, då krävs det snabbt utbyggda elnät, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

– Det är positivt att Svenska Kraftnät i sitt förslag vill göra det enklare att ansluta ny elproduktion till stamnätet. Men den föreslagna processen är inte anpassad till de förutsättningar som nu råder. Det kommer även framöver att krävas mycket administration i syfte att säkra att det inte byggs för mycket elnät, när risken tvärtom är att Sverige får för lite elnät. Riskhanteringen måste förändras.

Utbyggnaden av elnät hålls tillbaka och kostnader ökar

Synen på risk håller tillbaka utbyggnaden av elnät samtidigt som den ökar kostnaderna för varje genomförd anslutning. Utbyggnaden blir reaktiv och Svensk Vindenergi anser att processen behöver förändras på strategisk nivå – så att utbyggnaden blir proaktiv. Regeringen behöver säkra proaktiviteten i sina instruktioner till både Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

– Vårt önskescenario är att stamnätet alltid har tillräcklig kapacitet att ta emot nya kunder. Ingen del av Sverige ska sakna den nätkapacitet som krävs för utveckling. Myndigheterna behöver dra åt samma håll och processen för anslutningar bör utgå från antagandet att det är lönsamt med högre kapacitet i elnäten, till skillnad från i dag då man utgår från motsatsen, säger Daniel Badman.

Läs vidare

Svensk Vindenergis remissyttrande

Kontakt

Daniel Kulin, strategisk analytiker, Svensk Vindenergi

E-post: daniel.kulin@svenskvindenergi.org

Telefon: 076-833 07 77