Svensk Vindenergi / Välkommen elektrifieringsstrategi – nu behövs politisk handlingskraft

Välkommen elektrifieringsstrategi – nu behövs politisk handlingskraft

Det är positivt att regeringen beslutat om en elektrifieringsstrategi där Sveriges elförsörjning lyfts fram som en avgörande konkurrensfördel. Nu behövs reformer och politisk handlingskraft – inte en debatt om vind- eller kärnkraft.

– Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen. Stora satsningar görs på bland annat grön vätgas, fossilfritt stål och batterier. Behovet av el ökar snabbt till följd av det. Det är positivt att regeringen beslutat om en strategi om hur staten och marknadsaktörerna samlat kan bidra till omställningen, säger Lina Kinning, som bland annat ansvarar för Svensk Vindenergis arbete kopplat till industrins elektrifiering.

– Nu är det centralt att svensk politik samlar sig och snabbt genomför de reformer som behövs. Fokus ska vara industrins konkurrenskraft, inte en debatt om vind- eller kärnkraft. Det finns inte utrymme att välja bort något kraftslag, med tanke på hur mycket elbehovet ökar. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för den elproduktion som marknaden vill bygga ut.

Elektrifieringen lyfts fram som möjlighet för samhället

Strategin lyfter fram elektrifieringen som en möjlighet för samhället. Svensk elförsörjning ska vara en konkurrensfördel genom bland annat låg miljöpåverkan och konkurrenskraftiga priser. Svensk Vindenergi välkomnar denna syn på elektrifieringen, och att regeringen bekräftar vindkraftens potential att snabbt bidra med mycket el till låg kostnad. Det är positivt att regeringen vill få till stånd en proaktiv elnätsutbyggnad och ska utreda incitament för kommuner att bidra till ny elproduktion. Det är viktigt att incitamentet blir teknikneutralt och omfattar all elproduktion, anser Svensk Vindenergi. Att samexistensfrågan lyfts inom flera av åtgärderna är välkommet och helt centralt för att elektrifieringen ska kunna förverkligas.

Ett antal förslag som ligger klara på regeringens bord omfattas inte av strategins åtgärder, men kan och bör genomföras omgående. Det handlar bland om utredningarna om kommunala vetot, klimaträtten och artskyddet. Det gäller också havsplanerna och den redan framtagna strategin för vindkraft.

Tillståndsprocesser måste effektiviseras

– Det är bra att regeringen föreslår halverade ledtider för elnätsutbyggnaden. Målet bör också omfatta tillståndsprocesserna för elproduktionen. Antalet instanser som handlägger tillstånden behöver minska, säger Lina Kinning.

En annan åtgärd som regeringen behöver se över är Sveriges genomförande av förnybartdirektivets artikel 16 om en enda kontaktpunkt för tillståndsförfarandet.

– Alla krafter i samhället och myndighetssverige måste sträva åt samma håll för att åstadkomma detta. Det kommer vi framhålla i vår fortsatta dialog med regeringen, säger Lina Kinning.

Läs vidare

Regeringens elektrifieringsstrategi

För mer information

Lina Kinning, ansvarig för frågor om bland annat industrins elektrifiering, Svensk Vindenergi

Telefon: 070-190 86 53

lina.kinning@svenskvindenergi.org