2015-03-17

Komm. från oss

Välkommen uppgörelse mellan Sverige-Norge

I fredags slöts ett nytt avtal mellan Sverige och Norge kring det gemensamma elcertifikatsystemet. Det nya avtalet innebär bland annat att ambitionsnivån för förnybar elproduktion höjs från 26,4 till 28,4 TWh till år 2020 jämfört med 2012. Dessutom innebär ändringsavtalet att villkoren för aktörer i Sverige och i Norge blir mer lika genom att det svenska skatteundantaget för egenproducerad vindkraftsel försvinner för anläggningar driftsatta efter 1 juni 2016.

Vi ser positivt på avtalet som ger bättre förutsättningar för en ökad utbyggnad av förnybar elproduktion. De studier som finns tillgängliga visar att ökad satsning på förnybar elproduktion i kombination med ökad marknadsintegration med resten av Europa ger stora miljö- och samhällsekonomiskt gynnsamma effekter. En viktig förklaring är att det ökade utbudet av el pressar elpriset, vilket är positivt för svenska elkonsumenter i allmänhet och svensk basindustri i synnerhet. Sverige har redan uppnått sitt förnybarhetsmål  inom EU, till skillnad mot många andra EU-länder. Vi har därmed, förutom goda exportmöjligheter, en chans att bidra till att flera EU- länder uppnår sina förnybarhetsmål. Detta genom att vi via statistik säljer vårt överskott av förnybar elproduktion, som köparländerna sedan kan tillgodoräkna i sina egna nationella mål.

Under andra halvan av april väntas regeringen överlämna en proposition med förslag på åtgärder som både ökar ambitionsnivån och återställer balansen i elcertifikatsystemet. Det är centralt, för hela förnybarhetsbranschen och för förtroendet för den svensk-norska elcertifikatmarknaden, att förslagen antas av riksdagen före sommaruppehållet.

Dessutom är det viktigt att skatteundantaget begränsas på ett sätt som gör att användandet av undantaget nu inte ökar för anläggningar driftsatta före 1 juni 2016. Samtidigt är det viktigt att värna om redan gjorda investeringar. En lösning kan vara att undantaget för dessa anläggningar begränsas till att få användas av ursprungsinvesteraren.

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi