Svensk Vindenergi / Välkommen utredning visar enkla åtgärder för uttjänta vindkraftsblad

Välkommen utredning visar enkla åtgärder för uttjänta vindkraftsblad

Riksrevisionen har granskat statens roll i styrning för hållbart omhändertagande av uttjänta solcellspaneler och vindkraftsblad. Svensk Vindenergi välkomnar granskningens förslag och uppmanar samtidigt till utveckling av marknader för återvinning och återanvändning.

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige tog fart ordentligt först under 2010-talet, därför har nedmontering av vindkraftverk hittills endast varit aktuellt i liten skala. Riksrevisionen har granskat statens roll för hållbart omhändertagande av vindkraftsblad för att se till att det finns tillräckliga rutiner på plats inför den första stora generationsväxlingen i vindkraftstekniken i Sverige.

Vindkraftsblad består av glasfiberkomposit, ett hållfast material som också används inom båt- bygg- och flygindustrin men som hittills varit svårt att återvinna. Riksrevisionen föreslår att det svenska regelverket för kompositavfall förtydligas.

Riksrevisionens förslag ligger i linje med vindkraftsbranschens löfte om ett stopp för vindkraftsblad på deponi senast år 2025. Nästa viktiga steg blir att skapa en marknad för hållbar återvinning och återanvändning.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Trots att vindkraftsbranschen står för en relativt liten del av det totala avfallet från kompositmaterial i Europa, ca 10 procent, är branschen på flera sätt ledande i utvecklingen av alternativ för återvinning. Hittills har det inte varit ekonomiskt gångbart att återvinna avfallet från vindkraftsbladen, inte minst för att mängden avfall varit för liten. Därför blir bransch- och gränsöverskridande samarbeten en viktig faktor för att skapa en marknad. För att möjliggöra detta krävs kompletteringar i det europeiska regelverket.

Avfallsströmmarna för uttjänta vindkraftsblad måste bli tydligare. Vingar och annat kompositmaterial behöver egna specifika avfallskoder för bättre spårning och sortering. Det behövs även ett EU-förbud mot vindkraftsblad på deponi, samt incitament för andra branscher att använda sig av återvunnet kompositmaterial.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi

Riksrevisionen föreslår vidare att Energimyndigheten och Naturvårdsverket löpande ska kartlägga och uppdatera senaste tekniken för återvinningsalternativ, som underlag till tillståndsgivande myndigheter. Svensk Vindenergi välkomnar detta, eftersom forskningen på området går starkt framåt.  

Tillverkare av vindkraftverk har på bara några år kunnat lansera återvinningstekniker för både befintliga och nya vindkraftsblad. Det synliggör vikten av att styra mot användning av bästa tillgängliga teknik vid tillståndsgivning. Eftersom vi idag inte vet vilken teknik som finns 30 år.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi