Svensk Vindenergi / Välkommet beslut att minska anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Välkommet beslut att minska anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Svensk Vindenergi välkomnar det beslut som regeringen presenterar i dag om att bygga ut stamnätet till havs och att minska den havsbaserade elproduktionens kostnader för att ansluta sig till elnätet.

– Regeringens beslut ger bättre förutsättningar att möta Sveriges kraftigt ökande elbehov. Det gör det möjligt att producera mer el för att säkra Sveriges klimatomställning och fortsatta tillväxt. Industri efter industri satsar nu på att ersätta fossil energi med el i sin produktion, och nya elintensiva industrier är på väg att etablera sig tack vare Sveriges unika tillgång till grön och billig el, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

Vindkraften kan leverera el där den behövs

Svenska Kraftnät ska nu bygga ut stamnätet där det finns förutsättningar att ansluta nya anläggningar till havs.

– Vindkraften behöver fortsatt byggas ut starkt på land, och nu är det viktigt att utbyggnaden kommer igång snabbt även till havs. Det planeras för flera havsbaserade vindkraftsparker som kommer leverera förnybar el där den ska användas, säger Daniel Badman.

En positiv följd av beslutet är också att förutsättningarna för havsbaserad vindkraft i Sverige jämställs med de i grannländerna runt Östersjön och inom EU. Därtill kan en ökad utbyggnad av vindkraft till havs bidra till en decentraliserad elproduktion, vilket stärker Sveriges beredskap.

Beslutet behöver kompletteras med fler åtgärder

Ska det beslut som presenterats i dag få bästa möjliga effekt behöver det kompletteras med fler åtgärder, anser Svensk Vindenergi. För att den havsbaserade vindkraftens potential ska kunna tillvaratas behöver tillståndsprocessen underlättas.

– Vi vill också att regeringen snarast möjligt tar fram en tidsram för Svenska Kraftnäts utbyggnad av transmissionsnätet, och samtidigt säkrar att det finns resurser att genomföra utbyggnaden. Vi vill också att Svenska Kraftnät får ett tillägg i sina instruktioner om att bygga transmissionsnät även längre ut i havet, i ekonomisk zon, när det är samhällsekonomiskt motiverat, säger Daniel Badman.

– Vi förordar även att förslaget kompletteras med ett ambitiöst nationellt planeringmål för elproduktionen som visar vad som krävs för att klara samhällets elektrifiering, säger Daniel Badman.

Läs vidare

Svenska Kraftnät ska bygga för framtidens havsbaserade elproduktion, regeringen

För mer information

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi

Telefon: 070-190 86 53

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org