Svensk Vindenergi / Välkommet initiativ om blocköverskridande samtal om energipolitiken

Välkommet initiativ om blocköverskridande samtal om energipolitiken

Regeringen har meddelat sin avsikt att bjuda in till blocköverskridande samtal om energipolitiken. Det är ett välkommet initiativ, anser Svensk Vindenergi.

– Det krävs långsiktiga spelregler för att marknaden ska kunna leverera all den el som behövs i klimatomställningen. Elanvändningen förväntas vara dubbelt så stor inom 20 år till följd av elektrifieringen i industrin och av transporterna. Att Sverige möter behovet är avgörande för vår framtida välfärd och konkurrenskraft, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Lägg politiska positionerandet åt sidan

Det är dags att riksdagspartierna lägger det politiska positionerandet kring olika kraftslag åt sidan.

– Företrädare för energibranschen vill ha ett slut på det politiska bråket i energidebatten. När vi nu bygger ett dubbelt så kraftfullt elsystem, behöver politiken samlas och fokusera på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att investeringar i mer elproduktion, energilager och kraftledningar ska komma till stånd. Öppenhet för alla lösningar som bidrar är centralt, säger Daniel Badman.

Svensk Vindenergi och Uniper: Politiska bråket om kraftslag måste få ett slut

Tillståndsprocesser måste halveras

Medan arbetet för en ny bred energipolitisk uppgörelse pågår, är det viktigt att regering, riksdag och myndigheter agerar snabbt och kraftfullt för att bidra till utbyggnaden av såväl elproduktionen som elnäten. Vindkraften byggs just nu ut i rekordfart och gör industriella etableringar möjliga, men brist på tillstånd hotar den framtida utbyggnaden.

Vindkraft för 400 miljarder – men rekordlåg andel får tillstånd

– Målet behöver vara att halvera ledtiderna för ny elproduktion och nya elnät. Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin senaste årsrapport att politiken som förs i dag inte står i proportion till omfattningen och hastigheten i de förändringar som krävs, säger Daniel Badman.

Industrin vill se snabbt utbyggd vindkraft

I en enkätstudie som presenterades under våren svarar svenska industribolag med bred enighet att de vill att politiken samlas för att undanröja hinder för grön elproduktion. Bolagen har ett stort elbehov som ökar här och nu, och en klar majoritet anser att utbyggd vindkraft bidrar till att stärka den egna konkurrenskraften.

Enkätstudie: industrier vill se snabbt utbyggd vindkraft

I foldern Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft presenterar Svensk Vindenergi under följande rubriker åtgärder som krävs för att elektrifiera Sverige.

  • Politisk enighet
  • Effektivare tillståndsprocesser
  • Stärkt beredskap
  • Lokala incitament
  • Klimatet först

Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft