Svensk Vindenergi / Välkommet startprogram för mer vindkraft i Sverige

Välkommet startprogram för mer vindkraft i Sverige

Svenskt Näringsliv har presenterat sitt startprogram för mer vindkraft i Sverige som Svensk Vindenergi anser kan göra stor skillnad. De viktigaste budskapen handlar om vindkraftens bärande roll i energisystemet och att en kraftfullt utbyggd vindkraft är en nyckel för svensk konkurrenskraft. Industrins och transporternas ökade elanvändning är till stor del är flexibel. Det är viktigt att det moderna robusta elsystemet byggs med ny teknik som kan möta förändrade mönster för både produktion och konsumtion.

Sveriges konkurrenskraft stärks när vi skapar förutsättningar för den gröna industrialiseringen. Industrin och transportsektorn ställer om med hjälp av el och vätgas. Samtidigt växer nya gröna industrigrenar, så som batteritillverkning, fram. Men för att nå framgång måste tillgången till el med konkurrenskraftigt pris säkras, och det kan göras med fortsatt kraftig vindkraftsutbyggnad.

Precis som Svenskt Näringsliv betonar så krävs nu politisk tydlighet – på alla nivåer – om att vindkraften är en bärande del av Sveriges energisystem och för elektrifieringen.

Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi

Marknadens intresse att bygga vindkraft i Sverige är mycket stort. De land- och havsbaserade projekt som idag är inne i miljöprövning skulle tillsammans ge 80 procent av dagens elanvändning inom 10 år. Utöver det finns projekt i tidiga skeden och samråd som skulle kunna ge kunna ge tre gånger dagens elanvändning. Om projekten ges tillstånd och byggs i samma utsträckning som under de senaste 8 åren har vi goda möjligheter att möta den ökande efterfrågan på el.

Jag vill särskilt lyfta fram att Svenskt Näringsliv rekommenderar både att bygga så mycket landbaserad vindkraft som möjligt, och att utveckla de mest attraktiva platserna för havsbaserad vindkraft längs Sveriges kuster.

Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi

Sverige ska på kort tid bygga ett modernt, robust och dubbelt så stort elsystem. Svenska företag är världsledande inom teknik inom energi, el och elnät. Svensk Vindenergi understryker vikten av ett regelverk som stimulerar fortsatt utveckling och marknadsintroduktion av den senaste tekniken för ett modernt elsystem. Svenskt Näringsliv hade kunnat vara tydligare med att industrins och transporternas ökande elbehov till största del består av flexibel förbrukning, så som vätgasproduktion och laddning av elfordon. Det är en viktig utgångspunkt i utvecklingen av Sveriges nya energisystem.

Tio förslag för elektrifiering och konkurrenskraft

Kloka beslut från riksdag och regering spelar en avgörande roll för att göra en fortsatt snabb vindkraftsutbyggnad möjlig. Därför har Svensk Vindenergi sammanfattat tio förslag som skulle kunna öka tempot för att möta det ökande elbehovet – både till år 2030 och framåt.

  1. Tillämpa EU:s regler om kortare tillståndsprocesser för elproduktion
  2. Inför en regel om max ett år för tillstånd för uppgradering av kraftverk och förenkla prövningen av uppgradering av elledningar
  3. Gör det möjligt att ansöka om elnätsanslutning parallellt med miljötillståndsprocessen
  4. Inför en tidsgräns för kommunala beslut om vindkraft
  5. Väg in klimatnyttan i prövning av elproduktion som bidrar till Sveriges elektrifiering
  6. Stärk kommunernas drivkrafter att godkänna elproduktion
  7. Stärk banden mellan Försvarsmakten och elproducenterna
  8. Ta fram nya havsplaner med utökade områden för elproduktion
  9. Ge berörda myndigheter i uppdrag att bidra till samhällets elektrifiering
  10. Använd befintliga nät effektivare och möjliggör villkorade anslutningsavtal

Kontaktpersoner

Tomas Hallberg, tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35